Odgovorno ponašanje započinje u kućanstvu. Briga o
okolišu i očuvanju prirodnih bogatstava započinje u našim domovima. Svatko može
već danas odlučiti da će većinu svog otpada učiniti kvalitetnom sirovinom za
recikliranje.

Gdje završava otpad koji ubacujemo u posebne spremnike za
odvojeno prikupljanje otpada?

PAPIR

 

STAKLO, PLASTIKA I METAL

 

TETRAPAK

 

Iskustvo izdvajanja iskoristivih komponenti iz komunalnog
otpada na području djelovanja Komunalnog društva Čistoća d.o.o. Rijeka postoji
gotovo 15 godina i kontinuirano se razvija. Još je 2003./2004. godine
postavljeno 200 ekootoka s posudama za odvojeno odlaganje stakla, papira,
plastične PET i aluminijske ambalaže
, čime je postignut tada planirani
omjer od jednog ekootoka na otprilike 1.000 stanovnika.

U periodu od 2008. do 2010. godine postavljen velik broj
novih spremnika za otpad, među kojima i 300 posebnih plavih posuda
namijenjenih odlaganju papira i preko 200 posebnih spremnika narančastog
poklopca za odlaganje višeslojne tzv. tetrapak ambalaže, što je s postojećih
200-tinjak ekootoka za odlaganje papira, staklene i tzv. tetrapak ambalaže,
predstavljalo značajan napredak odvojenog zbrinjavanja otpada.

Osim navedenoga, organiziran je i poseban sustav skupljanja
kartonske ambalaže iz trgovačkih i drugih poslovnih objekata te njezino
izdvajanje direktno iz posuda za miješani komunalni otpad u što je uključeno 10
malih vozila tzv. portera
te 5 većih vozila tzv. autosmećara.
Također su se izgrađena i stavljena u funkciju reciklažna dvorišta na
Pehlinu i u Mihačevoj dragi
, namijenjena građanima za izdvajanje svih
vrijednih komponenti iz otpada, te se u sklopu reciklažnog dvorišta u
Mihačevoj dragi pripremilo privremeno skladište vrijednog otpada sa sortirnicom

i uređajem za njegovo prešanje i baliranje. Unutar reciklažnih dvorišta
od veljače 2010. godine prikuplja se i sav otpad drvenog porijekla,
obrađuje razvrstavanjem i drobljenjem, te odvozi putem ovlaštene tvrtke na
daljnju obradu i zbrinjavanje. Tijekom 2011. godine unutar ekootoka, te u
reciklažnim dvorištima Pehlin i Mihačeva draga postavljeno je 50 spremnika za
odvojeno prikupljanje otpadnog tekstila, odjeće i obuće.

Tijekom 2013. godine posude već postojećih ekootoka
namijenjene prikupljanju staklene ambalaže prenamijenjene su za zajedničko
prikupljanje plastične, staklene i metalne ambalaže. Također je postavljeno
ukupno 3.000 novih posuda za odvojeno prikupljanje otpada, od čega 750
plavih spremnika za papir, 800 narančastih spremnika za višeslojnu tzv.
tetrapak ambalažu, 1.150 žutih spremnika za prikupljanje metala, stakla i
plastike te 300 kompostera za biootpad
. Od toga je na području Općine
Viškovo postavljeno gotovo 1.100 posuda (oko 950 posuda volumena 240 litara
i 150 kontejnera volumena 1.100 litara).
Preostale posude postavljene su na
područje ostalih 8 jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća
gospodari otpadom tijekom siječnja i veljače 2014. godine.

KD Čistoća tijekom 2014. godine nabavlja 4.845 spremnika
za odvojeno prikupljanje vrijednih vrsta otpada
(po 1.515 spremnika za
papir, za višeslojnu tzv. tetrapak ambalažu, te za prikupljanje metala, stakla
i plastike kao i 300 kompostera za biootpad
) koji se postavljaju na
području Grada Rijeke i 8 jedinica lokalne samouprave u kojima KD Čistoća
gospodari (radi se o gradovima Kastvu, Kraljevici i Bakru te općinama
Kostrena, Čavle, Viškovo, Jelenje i Klana
).

Na ovaj način kontinuirano se stvara sustav odvojenog
zbrinjavanja otpada usklađen sa svim zakonskim propisima i načelima zaštite
okoliša i gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, te je prilagođen gusto
naseljenim urbanim sredinama i integralnom sustavu gospodarenja otpadom koji se
izgrađuje u Primorsko-goranskoj županiji.

Volumni udio posebnih vrsta otpada izdvojenih iz ukupno
prikupljenog otpada kreće se oko 11%, a još odgovornijim pristupom svih nas ta
brojka može biti i veća.

I zato – razmisli, reduciraj, recikliraj!

Kalendar događanja