Utvrđen Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2013.
godinu iznosi 834,6 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 2,5% u
odnosu na iznos utvrđen rebalansom Proračuna Grada Rijeke za 2012.
godinu, te je na razini izvornog proračuna za 2012. godinu koji je
iznosio 835 milijuna kuna.

Smanjenje je rezultat transakcija vezanih za
zamjenu zemljišta sa Kliničkim bolničkim centrom Rijeka i preoblikovanje
HNK Rijeka. Naime, rebalansom za 2012. godinu, sukladno Ugovoru o
zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske, Grada Rijeke i Kliničkog
bolničkog centra Rijeka, planirana je zamjena zemljišta u iznosu od 25,9
milijuna kuna te sudjelovanje Grada u obveznom preoblikovanju HNK
“Rijeka” u sportsko dioničko društvo u iznosu od 8 milijuna kuna, što je
iskazivanjem na prihodnoj i rashodnoj strani proračuna povećalo ukupnu
visinu rebalansa u odnosu na početni proračun.

Nadalje, u 2013.
godini planiraju se manji primici od zaduživanja s obzirom da je u ovoj
godini izgrađena i preuzeta u poslovne knjige Grada, II. faza prometnice
Rujevica – Marinići. Ukoliko se navedeno izuzme, ukupan proračun u
2013. godini u odnosu na lanjski veći je za 1,5%.

 

Autobusni kolodvor, dječji vrtić na Pehlinu, revitalizacija zone Benčić, projekti vezani za kompleksnije infrastrukturne zahvate (Žabica i Mlaka), preseljenje garaže Autotroleja na novu lokaciju“Značajan dio ovoga proračuna, više od 25
milijuna kuna, izdvaja se za stanogradnju. Sa 20-ak milijuna kuna
nastavlja se i izgradnja cesta, a planira se i intenziviranje aktivnosti
na izgradnji poduzetničke zone Bodulovo, gdje ćemo uložiti oko 8
milijuna kuna. Sa 5,2 milijuna kuna od spomeničke rente radit će se na
uređenju Arheološkog parka u Starom gradu, a toliki iznos će se za tu
svrhu osigurati i iz različitih izvora kroz komunalni sustav.
Nastavljamo i projekt sanacije deponija Viševac sa 17 milijuna kuna, a
naša je obveza izdvajanje i 18 milijuna kuna za radove na izgradnji
Centralne zone za gospodarenje otpadom Marišćina. Tu je niz manjih
iznosa koji se odnose na uređenje škola, vrtića, programe mjesnih
odbora,… Unatoč nepovoljnim financijskim prilikama, uspjeli smo
zadržati zadovoljavajući standard na koji su naši građani navikli”,
kazao je gradonačelnik Obersnel naglašavajući kako nema velikih i
spektakularnih objekata i projekata.

Gradonačelnik je govorio i o
projektima za koje dokumentacija postoji ili će biti gotova tijekom
naredne godine, a to su Autobusni kolodvor, dječji vrtić na Pehlinu,
revitalizacija zone Benčić, projekti vezani za kompleksnije
infrastrukturne zahvate, kao što su tuneli koji bi trebali povezati
područje Žabice i Mlake te preseljenje garaže Autotroleja na novu
lokaciju. “Svi ti projekti su u pripremi ili su u visokoj fazi
gotovosti, a za njih ćemo sredstva osigurati iz različitih fondova
Europske unije”, kazao je gradonačelnik Obersnel. Tomu je dodao kako
Grad Rijeka trenutačno nema prihode kojima bi sam mogao financirati sve
navedeno.

U trenutku kada je izvjesno da iz Europske unije možemo dobiti
nepovratna sredstva, naglasio je Obersnel, i to čak 60 – 80% vrijednosti
svakog pojedinog projekta, bilo bi neracionalno ne strpiti se i dobiti
sredstva za sve velike kapitalne projekte.

Govoreći o Prijedlogu Proračuna Grada Rijeke za
2013. godinu gradonačelnik je kazao da ohrabruje činjenica da se
nastavlja pozitivan trend i da ipak rastu prihodi od poreza na dohodak.
Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 712,4 milijuna kuna, što
predstavlja povećanje od 1,9% u odnosu na 2012. godinu. U strukturi
prihoda poslovanja najveći dio čine porezni prihodi (52,2%), prihodi od
administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (19,5%), prihodi od
imovine (18,6%) te prihodi od pomoći, donacija i ostali prihodi
(preostalih 9,7%). Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u 2013.
godini u iznosu od 117,7 milijuna kuna, što predstavlja blago smanjenje
od 0,7% u odnosu na 2012.g. Od navedenog iznosa 101,6 milijuna kuna
otpada na prihode od komunalne naknade, a 16,1 milijuna kuna otpada na
komunalni doprinos. Veća procjena prihoda od nefinancijske imovine
rezultat je planiranja naknada za ceste koja se planira u iznosu od 5,8
milijuna kuna godišnje budući da će Grad u slijedećoj godini preuzeti od
ŽUC-a na upravljanje i održavanje ceste koje su prema izmjenama zakona
postale nerazvrstane ceste te prelaze u vlasništvo Grada. Prema Zakonu o
cestama održavanje preuzetih cesta financirat će se iz godišnje naknade
za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i
priključnih vozila (planirani prihod od 5,3 milijuna kuna) i od naknade
za financiranje građenja i održavanja javnih cesta (planirani prihod od
0,5 milijuna kuna).

Projekcija proračuna za 2014. godinu projicirana je u iznosu od
744.500.000 kuna, a za 2015. godinu u iznosu od 731.800.000 kuna
Rashodi poslovanja za 2013. godinu
planirani su u iznosu 639,2 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje za
0,3% u odnosu na 2012. godinu, a obuhvaćaju rashode za zaposlene,
materijalne i financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade i ostale
rashode. Plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskih korisnika u
idućoj će godini ostati na razini 2012. godine, a ne planiraju se
sredstva za isplatu božićnica i regresa. Materijalni rashodi planiraju
se u iznosu 226,4 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 3,1% u
odnosu na 2012. godinu. Na to utječe povećanje rashoda za održavanje
nerazvrstanih cesta temeljem novog Zakona o cestama. Subvencije se
planiraju u iznosu 30,3 milijuna kuna i povećane su za 8,2%, a odnose se
na subvencije javnog prijevoza, studentskih karata, Ekoplusa,
produženog boravka u privatnim školama te pojedinih programa javnih
potreba u kulturi.

Pomoći se planiraju u iznosu 4,2 milijuna kuna u
2013. godini, što predstavlja povećanje od 1,3 milijuna kuna ili 47% u
odnosu na 2012., a odnose se na stipendiranje vukovarskih
studenata, gradnju pješačkog mosta u Vukovaru, Zakladu Sveučilišta u
Rijeci, pomoći u sklopu socijalnog i zdravstvenog programa, rad sportske
ambulante, nabavu kardiološke medicinske opreme za Thalassotherapiu
Opatija. Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu 37,5
milijuna kuna u 2013. godini, što predstavlja smanjenje u odnosu na
2012. godinu za 4,7%, a odnose se najvećim dijelom na naknade unutar
Socijalnog programa Grada Rijeke. Pored toga, ovi rashodi odnose se i na
stipendije učenicima i studentima, informatičko obrazovanje
umirovljenika, građana s posebnim potrebama i branitelja, novčane
donacije za novorođenčad i mnoge druge aktivnosti.

Pročelnica Odjela gradske uprave za financije Jasna
Liker iznijela je i projekcije gradskog proračuna za 2014. i 2015.
godinu. Projekcija proračuna za 2014. godinu projicirana je u iznosu od
744.500.000 kuna, a za 2015. godinu u iznosu od 731.800.000 kuna.
Gradonačelnik je kazao da su projekcije izrađene na temelju saznanja što
će se događati iduće dvije do tri godine, ali se ne mogu predvidjeti i
izmjene pojedinih zakona koji će utjecati na visinu proračuna, kao i
sredstva koja će grad za određene projekta dobiti od Europske unije.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu proslijeđen je Gradskom
vijeću na razmatranje i usvajanje.