Važeću Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke u veljači 2018. godine. Odluka je doživjela dvije naknadne izmjene 2018. i 2019. godine i njene su odredbe većim dijelom preuzete u novoj Odluci. Potrebu donošenja nove Odluke pojasnila je pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar naglasivši kako je Hrvatski sabor u srpnju 2021. godine donio Zakon o gospodarenju otpadom, prema kojem su jedinice lokalne samouprave dužne u roku od šest mjeseci donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Na nacrt ovog akta provedeno je i savjetovanje s javnošću koncem prošle godine.

Usklađivanje sa Zakonom o gospodarenju otpadom

Prijedlogom Odluke, cijena javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke usklađuje se sa Zakonom te uređuje način prikupljanja komunalnog otpada putem spremnika pojedinog korisnika te prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za njegovu obradu. Strukturu cijene čine količina predanog otpada i cijena obvezne minimalne javne usluge.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za sve korisnike razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo u obračunskom razdoblju iznosi 54,91 kuna bez PDV-a, dok za korisnike razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, u obračunskom razdoblju iznosi 154,53 kuna bez PDV-a.

Suvlasnici KD-a Čistoća, većim su dijelom već donijeli ovakvu odluku u svojim jedinicama lokalne samouprave. Gradonačelnik Marko Filipović kazao je kako nije zadovoljan ovakvim rješenjem, jer će usklađenje dovesti do povećanja cijene, ponajprije kod kućanstava s manjim brojem osoba, dok će kod onih s većim brojem doći do određenog smanjenja. Odluka će biti proslijeđena Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

Prvo podizanje cijena putnih karata od 2008. godine

Zakonom o komunalnom gospodarstvu isporučitelj komunalne usluge dužan je za svaku izmjenu ili dopunu cijena, način obračuna i način plaćanja, pribaviti prethodnu suglasnost gradonačelnika, odnosno općinskog načelnika jedinice lokalne samouprave na području na kojem se isporučuje komunalna usluga. KD Autotrolej d.o.o. zatražio je prethodnu suglasnost na Cjenik u kojem je navelo razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i izračunom te datum primjene nove cijene.

Od 2008. godine do danas Autotrolej nije podizao cijene putnih karata. U međuvremenu je povećan PDV-a, došlo je do povećanja inflacije od 18,5%, te povećanja cijene goriva za 33%. Na promjene cijene značajno su utjecale i promjene načina života stanovnika Rijeke i riječkog prstena, smanjenje nataliteta i pandemija Covida 19. Kako je naglasila pročelnica Malnar, zbog održivosti standarda javnog gradskog prijevoza nužno je povećanje cijene putnih karata od 20%. Povećanje cijena za školske i studentske kategorije planirano je za rujan 2022. godine, za sve ostale kategorije povećanje cijena planirano je od 1. 3. 2022. godine.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga dalo je pozitivno mišljenje na predloženi cjenik.