ekologija, nafta

Riječ je o jednom od najzahtjevnijih
projekata u resoru zaštite okoliša procijenjenom na 395 milijuna kuna koji će
se prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova. Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost je kao nositelj zahvata naručio izradu
Studije utjecaja na okoliš sanacije lokacije visoko onečišćene opasnim otpadom
jame Sovjak koji je izradila tvrtka Oikon d.o.o. te je u tijeku javna rasprava
koji je počeo 14. rujna i trajat će do 13. listopada.

Studijom je obrađeno nekoliko
varijanti sanacije te je kao najpovoljnija varijanta sanacije Sovjaka izabrana
ona koja predviđa iskop, predobradu i odvoz otpada na spaljivanje izvan
Hrvatske. Izabranu varijantu, kao
najprihvatljivije rješenje kojim će se ukloniti opasni otpad koji se u jamu Sovjak
nekontrolirano odlagao od 1956. do 1990. godine, zagovarala je
i  lokalnu zajednicu.    

Studijom je predviđeno da radovi na
sanaciji traju oko tri godine. Sanacija će se provoditi  u četiri faze: (1.) Uklanjanje krupnog otpada
s površine i plutajućih ugljikovodika, (2.) crpljenje i pročišćavanje otpadnih
voda, (3.) uklanjanje mekog katrana i njegova predobrada, te (4.) zatrpavanje
jame inertnim materijalom i hortikulturalno uređenje. 

Po završetku postupka procjene utjecaja
na okoliš, doradit će se ostala potrebna dokumentacija za prijavu projekta za
EU sufinanciranje koja je u planu krajem ove godine. Nakon odobrenja projekta,
sredinom iduće godine, planirano je raspisivanje natječaja za izvođače radova,
a sami radovi trebali bi početi sredinom 2017. godini.

Većinu prisutnih građana je interesiralo
hoće li i kako sanacijski radovi utjecati na kvalitetu zraka te koje su
predložene mjere zaštite. Božica Šorgić iz Oikona je istaknula da se kvaliteta
zraka već mjeri na obližnjoj mjernoj postaji, ali će se prije početka radova
započeti mjeriti i dodatni parametri kakvoće zraka. U slučaju da prilikom
sanacije i vađenja otpada dođe do približavanja stvarnih vrijednosti prema graničnim
vrijednostima onečišćujućih tvari spremno je nekoliko mjera – uključivanje
topova vodene magle, privremeno obustavljanje radova te, za što je vjerojatnost
vrlo mala, privremena evakuacija stanovnika obližnjih kuća kojima će se
osigurati alternativni smještaj.

Predstavnici Fonda i Ministarstva
zaštite okoliša i prirode istaknuli su da će se prilikom izrade daljnje
dokumentacije, kao i tijekom izvođenja radova uvažavati konstruktivni
prijedlozi lokalne zajednice kako bi se cijeli postupak sanacije odradio
kvalitetno i u skladu s predviđenim rokovima.