Korzo, Gradska uprava

Na kolegiju je pojašnjeno da
je povećanje proračuna prije svega posljedica planiranja nekoliko
poslovnih transakcija, koje nisu bile planirane početnim proračunom, a
potrebno ih je iskazati na prihodnoj i na rashodnoj strani.

Riječ je o zamjeni zemljišta prema Ugovoru o zamjeni nekretnina
između države, Grada Rijeke i Kliničkog bolničkog centra Rijeka, čime
Grad stječe vlasništvo na nekretninama, na kojima se planira izgradnja
više stambenih građevina po modelu poticane stanogradnje i javnih
površina na Škurinjskom plasu te nekretnine u Dragi na kojima se planira
izgradnja komunalno – servisne zone.

Osim toga, na osnovi odluke Gradskog vijeća iz rujna ove godine o
sudjelovanju Grada Rijeke u postupku obveznoga preoblikovanja Hrvatskog
nogometnog kluba “Rijeka” u sportsko dioničko društvo, rebalansom se
planiraju izdatci za dionice temeljnoga kapitala budućega sportskog
dioničkog društva i prihodi od ustupljenoga prava korištenja
Sportsko-rekreacijskog centra “Kantrida”.

Gradonačelnik Obersnel je kazao da je povećanje najvećim dijelom
rezultat toga što se moraju uknjižiti zamjene nekretnina i provesti
transakcije vezane uz preoblikovanje HNK Rijeka. Dodao je da ipak ima
pomaka vidljivog u povećanju prihoda od poreza na dohodak, prvi put
nakon tri godine, te da je to znak dobroga trenda i da pokazuje kako su
izmjene porezne politike pozitivno djelovale na ostvarenje tih prihoda.