Zašto Rijekapromet, iako Grad ima 3 autokošare (2 ima Energo a 1 ima Čistoća) plaća privatnoj tvrtki oko 80.000kn godišnje najam auto košare?

U proteklih 15 godina, Rijeka promet je više milijun kuna (1.000 000kuna) dao za najam auto košare privatnim tvrkama.
Cijena rabljene, relativno nove auto košare je oko 170.000kn
https://www.njuskalo.hr/radne-platforme/auto-kosara-oglas-26531936

treba dozvola B kategorije i samo za manje od 2-3 godine je isplativije uzeti manji kredit za kupnju vlastite autokošare, nego imati ovaj skupi najam.

Čak dosta drugih gradova i Vatrogasnih postrojbi ima auto-košare, pa bi se moglo kupiti JVP Rijeke auto košara za tehničke intervencije, a koristila bi se za eventualno i popravak žarulja semafora. Čak i neka okolna vatrogasna društva oko Rijeke imaju vlastite auto-košare a Rijeka nema jednu manju.
Nije li bolje, logičnije i pametnije kupiti za cca 170.000kn autkošaru nego oko 80.000kn godišnje davati i čekati kada privatnik ima vremena doći?

Zašto se ne koriste auto košare koje tvrtke u gradskom vlasništvu već posjeduju?
Energo ima više autokošara, prošle godine je kupio još jednu, potpuno novu.

Čistoća ima na raspolaganju isto auto košare.

Zašto Rijekapromet oglas nije stavio na web stranicu Poslovnih-sustava, kako inače stavlja već sakrio u svojim internim web stranicama?

Zašto na web stranici Rijeka prometa, nije moguće vidjeti tko je pobijedio na ponudi i po kojoj cijeni?

Zašto nema prikaz arhive natječaja već samo aktualne?

Zašto Poziv za dostavu ponuda se ne može otvoriti?
Budući da poziv za dostavu ponuda.pdf nije postavljen na server, a dio je natječaja, planira li se natječaj poništiti, staviti novi rok za dostavu ponuda sa kompletnom dokumentacijom?
Možete li objaviti natječaj i kasnije pobjednika na web stranici Poslovnih sustava?

Ili je to napravljeno da se nekome pogoduje, hoće li na ovom natječaju pobijediti Sandi doo kao proteklih godina i pogoduje li Rijeka promet ovom privatniku?

Građani su već izražavali svoje nazdovoljstvo, osobno sam se obratio u 3- emaila Rijeka prometu da se opere kamera Osječka-Tizianova, prošlo je godinu dana, ona još nije oprana. Na suncu se vide mrlje po ekranu od odbljeska stakla na istim mjestima
.
Zašto u javnom natječaju plaćate za 15 kamera, 18h mjesečno čišćenja kamera i 18h mjesečno popravak žarulja (1h po lokaciji), tj da se svaka kamera opere minimalno jednom mjesečno a to se ne čini?

Tražio sam kada se točno, kojeg dana oprala koja kamera i nije mi dostavljen taj podatak. A očigledno je po stanju nekih da trebaju čišćenje, to se plaća a ne obavlja posao.
Zašto se ne čiste kamere a plaća se najam auto košare za čišćenje kamera?

U stvarnosti osim za maškare kada auto košara miče konzole nema posla i nekoliko kvarova mjesečno (ispod 1h) i svota od 70.000kn je ogromna, a mogle bi se koristiti gradske auto košare.

Građani su već prije izražvali veliko nezadovoljstvo, na Rastočinama je više od 7 dana bilo neispravno crveno svjetlo i čak nakon tužibabe nije popravljeno isti dan.
Izgovor je bila “korona” “propusnice” iako su sami poslodavci mogli odobriti propusnice tada a Sandi je na području Rijeke.

Održavanje semafora

Zašto je u natječaju navedeno da se kvar rješava u roku 4 sata kada u stvarnosti čekamo tjednima za popravak žarulje?

Budući da su gotovo svi semafori u LED tehnologiji, kvarovi su puno rijeđi nego kada su se koristile obične žarulje, grad ima auto košare u svom vlasništu, je li stvarno racionalno tolike novce davati privatnoj tvrtki za najam auto košare?

Može li se od ove godine ukinuti najam auto košare i koristiti auto košara Energa ili Čistoće?

CITAT:
Održavanje svjetlosne prometne signalizacije korištenjem „auto – košare“ na području Grada Rijeke tijekom 2021. godine
“Tehnički podaci:
– visina konzole iznad kolnika kreće se od 4,5 do 5,5 m
– minimalna nosivost auto – košare mora biti 150 kg
– vozilo mora biti opremljeno propisanom signalizacijom za rad na voznom traku u dnevnim i noćnim uvjetima
– rad se obavlja odmah po pozivu Naručitelja i mora se obaviti unutar 4 (četiri) sata ”

1. Rad auto-košare na održavanju semaforskih lanterni montiranih na konzolnim stupovima iznad kolnika. Usluga obuhvaća rad vozila sa stručnim osobljem. Jedinična cijena podrazumijeva zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova (potreban materijal za zamjenu isporučuje Naručitelj) kao i pranje i poliranje semaforske optike. Mjesečno se predviđa cca 18 sati rada auto-košare. sati 220,00 a’ kn 0,00

2. Rad auto-košare na održavanju kamera za video nadzor. Usluga obuhvaća rad vozila sa stručnim osobljem. Jedinična cijena podrazumijeva zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova (potreban materijal za zamjenu isporučuje Naručitelj) kao i čišćenje, pranje i poliranje optike. Mjesečno se predviđa cca 18 sati rada auto-košare. sati 220,00 a’ kn 0,00

UKUPNO: kn 0,00

Rijeka, siječanj 2021. godine
Sastavio:
Vladislav Klobučar, dipl. ing. prom.

gost-18 / 12.01.2021.

Poštovani,

Stručne službe Rijeka prometa ne slažu s Vašom tvrdnjom da je “isplativije kreditnim zaduženjem kupiti autokošaru, nego plaćati najam privatnoj tvrtki”. Nabava vlastitog vozila za intervencije na semaforskoj opremi koje se događaju sa relativno malim brojem izlazaka na mjesečnoj razini, naime, nije racionalna, niti isplativa, jer osim troška nabave vozila, treba uzeti u obzir i sve ostale troškove na godišnjoj razini vezane za održavanje, registraciju, atestiranje krana, licence za posadu i dr., te ako se razmotre svi troškovi i navodne uštede, vrlo brzo bi se pokazalo da su troškovi veći od ušteda.
Vezano za Vaš upit zašto se ne koriste auto košare koje posjeduju tvrtke, odnosno ustanove u gradskom vlasništvu, poput Energa i Čistoće ili Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke, one imaju svoje nadležnosti i koriste svoje resurse za obavljanje tih poslova. Košare su zauzete prema njihovim poslovima i potrebama, dok Javnoj vatrogasnoj postrojbi košara mora biti stalno na raspolaganju. Dakle, Grad Rijeka ne može uvjetovati organizaciju posla, pa tako ni korištenje vatrogasne opreme koja im u svakom trenutku mora biti na raspolaganju za eventualne hitne intervencije.

Što se tiče pitanja „zašto Rijeka promet oglas nije stavio na web stranicu Poslovnih-sustava, TD Rijeka promet odnedavno više ne koristi uslugu Poslovnih sustava za objavljivanje natječaja za jednostavne nabave nego objave jednostavne nabave objavljuje na svojim internet stranicama. Tu informaciju su i Poslovni sustavi objavili na svojim stranicama i naveli poveznicu na internet stranicu Rijeka prometa na kojoj se objavljuju postupci jednostavne nabave. Starije objave jednostavne nabave i dalje se nalaze na internet stranicama Poslovnih sustava.

Kao kod postupaka javne nabave, tako i u postupcima jednostavne nabave, svi zainteresirani gospodarski subjekti, nakon registracije na internet stranici mogu preuzeti poziv za dostavu ponude, a nakon odabira i Odluku o odabiru. U Odluci u odabiru navedeni su podaci o odabranom ponuditelju i cijeni odabrane ponude. Ukoliko prilikom objave dođe do bilo kakvih problema tehničke naravi, oni se rješavaju u najkraćem roku. U slučaju da zainteresirani gospodarski subjekti ne mogu podignuti objavljenu dokumentaciju, o tome će obavijestiti Rijeka promet koji će poduzeti sve aktivnosti na uklanjanju problema, u najkraćem roku staviti gospodarskom subjektu dokumentaciju na raspolaganje te ukoliko je potrebno, produžiti rok za dostavu ponuda.

Vaš komentar „da se nekome pogoduje“, u tom smislu nije utemeljen, niti istinit.

Rijeka promet također ističe da ne stoje niti Vaši navodi o neprimjerenom održavanju semaforske opreme. Redovito pranje i održavanje vanjske opreme, pod kojim se podrazumijevaju semaforske lanterne i video kamere, organizirano se izvodi na racionalan i svrsishodan način te u skladu sa stvarnim potrebama.

Neracionalno rasipanje novaca bilo bi upravo to, da se kamere peru poslije svake kiše koja na staklu ostavi trag, a da sama funkcionalnost kamera nije ugrožena. Ponovno se napominje da su prometne kamere strogo namjensko sredstvo čija je primarna namjena operaterima Gradskog prometnog centra pružiti informacije o stanju u prometu na određenoj lokaciji. Prema tome, operateri imaju pravo pozivanja za sve intervencije na sustavu kada procijene da je to potrebno, svakako vodeći pri tom računa i o ekonomičnosti postupanja.

Za svaku intervenciju na prometnoj opremi kao što je mijenjanje žarulja na lanternama, popravak svjetlećih znakova te čišćenje i održavanje kamera video sustava ispunjava se uredna evidencija u obliku građevinskog dnevnika u koji se upisuje kada je došlo do kvara, detalji o lokacijama na kojima su obavljane intervencije, koliko i kojih žarulja je zamijenjeno itd. Građevinski dnevnik ispunjavaju djelatnici službe održavanja semafora i temeljem dnevnika kontroliraju se računi za rad auto košare. Građevinski dnevnici se čuvaju u službi, a o prioritetu pojedine intervencije odlučuje poslovođa održavanja semafora sa voditeljem službe prometa.

Vaše pozivanje na “nezadovoljstvo građana” u Rijeka prometu također smatraju nekorektnim i neutemeljenim te još jednom ističu kako se sve aktivnosti, oko rada prometnih kamera, semafora i slično, obavljaju u skladu s potrebama te strukom. Naravno, i dalje možete iskoristiti mogućnost i izravno dogovoriti sastanak u Rijeka prometu, za još podrobnije, stručne informacije.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite