Možda griješim, ali izgleda da se materijali iz poduzetničke zone Bodulovo premjestio na rub nasipa prema Škurinjskim potoku…

Da li je to prema odobrenju…

Lp…

Opet_Opet / 26.03.2024.

Poštovani,

zahvaljujemo na javljanju te vas obavještavamo kako je, prema Vašoj prijavi, Odsjek za komunalno redarstvo izvršio pregled lokacije. Utvrđeno je da se radi o zemljanom materijalu koji je odložen na nekretnini koja je u privatnom vlasništvu, uz suglasnost vlasnika nekretnine, za potrebe uređenja terena. Budući da se ne radi o odlaganju drugog otpada (građevinskog), nema niti osnove za postupanje temeljem propisa o gospodarenju otpadom, niti temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji, s obzirom da se ne radi o zahvatu u prostoru koji se ne smatra građenjem, a za koji je potrebna lokacijska dozvola. Naime, važećim Pravilnikom o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem navedeni su zahvati za koje je potrebna lokacijska dozvola, što ovdje nije slučaj. Iz tog razloga Komunalno redarstvo nije nadležno nadzirati ovaj zahvat, odnosno, ne postoje prepreke za vršenjem ovakvih radova, tim više, što se to čini na privatnom zemljištu. No, s obzirom da je potrebno utvrditi radi li se o mogućem korištenju iskopnog materijala sa nekog drugog gradilišta za daljnju uporabu te je upitno zbrinjava li se taj materijal na odgovarajući način, prijava je proslijeđena Inspekciji zaštite okoliša i Rudarskoj inspekciji, kako bi izvršili nadzor i po potrebi poduzeli daljnje mjere prema investitoru.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite