Poštovani,

molim gradske vlasti da ozbiljno razmotre izgradnju alternativnih prometnih pravaca u što kraćem roku u ulici Brune Francetića na Drenovi (Kablari) koja je zaista prijeko potrebna zbog sigurnosti u prometu. Fotografije u prilogu prikazuju redoviti način prometovanja – mimoilaženja, vožnje u rikverc, ulaženja u privatna dvorišta i ostala snalaženja u navedenoj ulici gdje prometuje i linija Autotroleja 5A/5B, te redovito veći ili manji kamioni.

Pojedine lokacije u ulici su širine za jedno vozilo, a često se naiđu dva veća vozila koja se onda moraju se snalaziti na razne načine ugrožavajući ostale sudionike u prometu isključivo zbog stanja prometnice. Navedena prometnica je poprilično prometna, a stanje je takvo da nema niti na jednoj lokaciji dvije prometne trake; naravno da pločnika također nema čime su pješaci često izloženi opasnim situacijama.

Izgradnja alternativnog pravca SU1 koji je predviđen pred 15-ak godina u prostornom planu UPU Gornja Drenova jedino je sveobuhvatno rješenje kojim bi se riješio ovaj problem i izgradila sigurna prometnica za vozače i pješake.

Molim da pogledate priložene fotografije koja je odraz “prometovanja” u navedenoj ulici, te poduzmete konkretne korake za izgradnju navedene prometnice u što kraćem roku.

someone / 13.11.2023.

Poštovani,

u Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet također ističu da je neophodno prioritetno riješiti opisanu prometnu problematiku stanovnika naselja Gornja Drenova, s obzirom na neadekvatnost tehničkih elemenata postojeće prometne mreže. Stoga će ovaj Odjel nastojati što prije pokrenuti inicijativu za uvrštenje pojedinih najnužnijih prometnica u Program građenja komunalne infrastrukture, među kojima je svakako i Ulica Brune Francetića. Neupitna je, dakle, potreba rekonstrukcije Ulice Brune Francetića te gradnja nerazvrstane ceste – prometnice planske oznake SU1, čime bi se spojili odvojci Kablarske ceste i Ulice Bruna Francetića koji su u postojećem stanju neadekvatni prometno i tehnički, s obzirom da postojeći poprečni profil ne udovoljava dvosmjernom prometovanju vozila i sigurnom kretanju pješaka. Ova prometnica, kao što i sami navodite, planirana je temeljem važeće prostorno planske dokumentacije, odnosno Urbanističkog plana uređenja naselja Gornja Drenova.
Podsjetimo da je u nadležnosti Grada Rijeke gradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta, isključivo temeljem Programa gradnje komunalne infrastrukture (https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/stanovanje-i-gradnja/komunalna-infrastruktura/gradnja-i-odrzavanje-komunalne-infrastrukture/programi-gradnje-i-odrzavanja-komunalne-infrastrukture/) kojega donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, a taj je dokument javno dostupan na službenim Internet stranicama Grada Rijeke, kao i u Službenim novinama Grada Rijeke. Iz tog dokumenta vidljivo je kako za sada rekonstrukcija postojeće ulice Brune Francetića te izgradnja prometnice planske oznake SU1 nije u donesenom Programu gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu, a sve temeljem definiranih prioriteta prometnica ovoga Odjela.

Za realizaciju izgradnje ove prometnice prethodno je potrebno provesti zakonski definiran postupak. Prije svega, potrebno je pokrenuti izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, točnije izraditi idejni projekt te ono najvažnije, imovinsko-pravno riješiti problematiku zemljišta, tj. otkupiti dio čestica potreban za izgradnju prometnice. Kako je uz ulicu i niz stambenih okućnica čiji dio bi bilo potrebno ustupiti za proširenje ceste, tu se uvijek nailazi na otpor građana te dolazi do dugotrajnih imovinsko-pravnih postupaka.

Tek po rješavanju svega prethodno navedenog može se izraditi glavni projekt ceste i ishoditi građevinska dozvola, a potom i pristupiti gradnji prometnice u zadanim gabaritima, propisanim važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

Prometnica planske oznake SU1, odnosno buduća sabirna ulica, predviđena je dijelom za rekonstrukciju, a dijelom za potpuno novu izgradnju te je njen poprečni profil potrebno proširiti na ukupnu širinu od 11,30 metara. To podrazumijeva dva prometna traka širine 3,25 m, sa obostranim pješačkim nogostupima od minimalno 1,60 m širine te biciklističku stazu iste širine.

Iz svega navedenog vidljivo je kako je Upravni odjel za komunalni sustav i promet itekako svjestan prometnih problema naselja Gornja Drenova, zbog čega će svakako nastojati ponajprije potrebne ceste definirati planom i projekcijama gradnje, a onda pokrenuti i realizaciju, odnosno rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, prema utvrđenim prioritetima te sukladno financijski dostupnim sredstvima.

Do potpune realizacije navedenog, u suradnji sa Trgovačkim društvom Rijeka plus d.o.o., aktivno se provode, a donosit će se i nove mjere uređenja i smirivanja prometa, radi zaštite sudionika prometa, posebice pješaka kao najugroženije skupine.

S poštovanjem,

Gradska uprava.

Poštovani,

Smatram kako rekonstrukcija u punoj širini ulice Brune Francetića kojom se danas prometuje nije moguća zbog postojeće izgrađenosti i zgrada koje su sagrađene u blizini postojeće uske prometnice, a čiji poprečni profil ne udovoljava dvosmjernom prometovanju vozila i sigurnom kretanju pješaka. Najveća opasnost je po djecu budući da javni park za djecu koji ima direktan pješački izlaz na PROMETNU TRAKU koja nije širine niti za prometovanje u dva smjera, stoga se iskreno nadam da neće doći do prometne nesreće u kojoj bi mogla sudjelovati i djeca.

Jedini način kojim bi se sveobuhvatno riješilo promet je izgradnja nerazvrstane ceste – prometnice planske oznake SU1, čime bi se spojili odvojci Kablarske ceste i Ulice Bruna Francetića. Navedena planirana prometnica će biti gradilište u okviru aglomeracije kroz 1-2 godine, stoga bi se u istom periodu trebala predvidjeti sredstva za njezinu izgradnju.

Molim da se izgradnja ili barem izrada dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole za izgradnju nerazvrstane ceste – prometnice planske oznake SU1 uvrsti u Program gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu budući da je ovo objektivno jedan od prioriteta na području grada Rijeke. Navedenim se izbjegava mogući otpor građana oko proširenja i rekonstrukcije postojeće prometnice, te neće biti dugotrajnih imovinsko-pravnih postupaka budući da je VEĆINA ZEMLJIŠTA VEĆ U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE što pojednostavljuje, pojeftinjuje i ubrzava postupak.

Molim za žurnost i odgovor oko poduzetih radnji za uvrštavanje navedenog u Program gradnje komunalne infrastrukture.

Poštovani,

odvojci Kablarske ceste i Ulice Bruna Francetića u postojećem stanju, nisu adekvatni za rješenje koje ste predložili. Naime, postojeći poprečni profil ne udovoljava dvosmjernom prometovanju vozila i sigurnom kretanju pješaka. Nerazvrstana cesta, odnosno prometnica planske oznake SU1, kojom bi se spojili odvojci Kablarske ceste i Ulice Bruna Francetića, planirana je važećom prostorno planskom dokumentacijom, odnosno Urbanističkim planom uređenja naselja Gornja Drenova.

Grad Rijeka provodi gradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta isključivo temeljem Programa gradnje komunalne infrastrukture kojega donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, a taj dokument javno je dostupan na službenim Internet stranicama Grada Rijeke http://www.rijeka.hr i u Službenim novinama Grada Rijeke. Iz tog dokumenta vidljivo je da, za sada, rekonstrukcija postojeće ulice Brune Francetića te izgradnja spomenute prometnice planske oznake SU1, nije uvrštena u Program gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu. U Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet ističu da su svjesni potrebe prioritetnog rješavanja prometne problematike stanovnika naselja Gornja Drenova, posebice zbog neadekvatnih tehničkih elemenata postojeće prometne mreže. Stoga će ovaj Odjel nastojati što prije pokrenuti inicijativu i za uvrštenje pojedinih najnužnijih prometnica u Program građenja komunalne infrastrukture, među kojima je svakako i Ulica Brune Francetića.

Za realizaciju izgradnje ove prometnice prethodno je potrebno provesti zakonski definiran postupak. Prije svega, potrebno je pokrenuti izradu projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, izradu idejnog projekta te ono najvažnije, imovinsko-pravno riješiti problematiku zemljišta, točnije otkupiti dio čestica potreban za izgradnju prometnice. Kako je uz ulicu i niz stambenih okućnica čiji dio bi bilo potrebno ustupiti za proširenje ceste, u tom dijelu uvijek je prisutan otpor građana, zbog čega dolazi do dugotrajnih imovinsko-pravnih postupaka.

Tek po sređivanju svega prethodno navedenog može se izraditi glavni projekt ceste te ishoditi građevinska dozvola i pristupiti gradnji prometnice u zadanim gabaritima, propisanih važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

Prometnica planske oznake SU1, odnosno buduća sabirna ulica, dijelom je predviđena za rekonstrukciju, a dijelom za potpuno novu izgradnju te je njen poprečni profil potrebno proširiti na ukupnu širinu od 11,30 metara, odnosno izgraditi dva prometna traka širine 3,25 m, sa obostranim pješačkim nogostupima od minimalno 1,60 m te biciklističkom stazom iste širine.

U Upravnom odjelu za komunalni sustav i promet ističu da će svakako, svjesni prometnih problema naselja Gornja Drenova, nastojati prvo potrebne ceste definirati planom i projekcijama gradnje, a onda pokrenuti i realizaciju, odnosno rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta, prema utvrđenim prioritetima te sukladno financijskim mogućnostima.

Do potpune realizacije navedenog, u suradnji sa Trgovačkim društvom Rijeka Plus d.o.o., aktivno se provode, a i nadalje će, mjere uređenja i smirivanja prometa, u cilju zaštite svih sudionika prometa, a posebice pješaka kao najugroženije skupine.

Zbog svega prethodno navedenog nadamo se Vašem razumijevanju.

S poštovanjem, Gradska uprava.

Poštovani, predložio sam ispravno.

Dakle, postojeća ulica Brune Francetića kojom se prometuje nema dovoljnu širinu čak niti za dvosmjeran promet (vidi slike u prilogu s početka), te postojeća izgrađenost uz tu cestu ne dozvoljava širenje budući da je ekonomski ne isplativo kako bi se trebali rušiti postojeće zgrade i, kao što ste i sami rekli, moguć je otpor građana zbog čega dolazi do dugotrajnih imovinsko-pravnih postupaka.

Kao alternativa tome predlažem da Grad Rijeka po što hitnijem postupku pokrene projektiranje i potom izgradnju nerazvrstane ceste – prometnice planske oznake SU1 prema UPU Gornja Drenova, čime bi se spojili odvojci Kablarske ceste i Ulice Bruna Francetića. Navedena planirana prometnica će biti gradilište u okviru aglomeracije kroz 1-2 godine, stoga bi se u istom periodu trebala predvidjeti sredstva za njezinu izgradnju čime bi se sveobuhvatno riješilo ovaj prometni pravac na relaciji Drenova-Marinići.

Molim da se izgradnja ili barem izrada dokumentacije za ishodovanje građevinske dozvole za izgradnju nerazvrstane ceste – prometnice planske oznake SU1 uvrsti u Program gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu budući da je ovo objektivno jedan od prioriteta na području grada Rijeke. Navedenim se izbjegava mogući otpor građana oko proširenja i rekonstrukcije postojeće prometnice, te neće biti dugotrajnih imovinsko-pravnih postupaka budući da je VEĆINA ZEMLJIŠTA VEĆ U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE što pojednostavljuje, pojeftinjuje i ubrzava postupak.

Molim za žurnost i odgovor oko poduzetih radnji za uvrštavanje navedenog u Program gradnje komunalne infrastrukture.

Odgovorite