Kako tvrtka predsjednika gradskog vijeća Rijeke, Andreja Poropata (PGS), gdje je direktor Adria PA (Renault zastupnik), a u vlasništvu njegove obitelji moći sudjelovati u natječajima i sudjelovati kada Grad Rijeka kupuje vozila?

Nije li to sukob interesa?

Nedavno su kupovana vozila za udruge i upravo su se kupila skupa vozila u Adria PA a grad je također većinom sufinancirao kupovinu tih vozila?

Vozi li i gradonačelnik isto službeni auto Grada, Renault iz Adria PA?

Dok drugi čekaju dozvole preko godinu dana, kako je Adria PA građevinsku dozvolu 361-03/20-07/000253 od Grad Rijeka, Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje dobio
Datum zaprimanja zahtjeva
28.12.2020. godine
Datum urednog zahtjeva
11.01.2021. godine
Datum rješavanja
11.01.2021. godine

Dok ostali poslovni subjekti građevinske dozvole za slične stvari čekaju dozvole mjesecima za obradu.

Je li to opet pogodovanje?

Kako je ADRIA PA još u jesen počela s radovima, građenja još jednog kata blizu OŠ Škurinje, ja tamo nisam vidio građevinsku dozvolu da je stavljena, možete li staviti sliku tabele?

Kako je moguće krenuti s radovima mjesecima prije nego što je dozvola dobivena, predao je još jednu, ali kod predaje u 9 mjesecu, je već započeo s radovima.
Ja se ne kužim dovoljno, no nije li trebao čekati da se zahtjev odobri (odobren tek u siječnju 2021) pa tek onda nadograđivati kat, uzimati auto dizalicu za montažu betonskih elemenata itd?

Vrsta akta
Prijava početka građenja
Klasifikacijska oznaka
361-03/20-07/000172
Datum zaprimanja zahtjeva
16.09.2020. godine
Datum urednog zahtjeva
23.12.2020. godine
Datum rješavanja
11.01.2021. godine
Urudžbeni broj akta
2170/01-13-00-21-0004
Način rješavanja
zahtjev usvojen

homexip / 14.01.2021.

Poštovani,
Grad Rijeka proveo je postupak javne nabave za najam službenih vozila za potrebe Grada Rijeke, među kojima je nabavljeno i jedno vozilo za službene potrebe gradonačelnika.

U provedenom postupku javne nabave, kao najpovoljnija ponuda, odabrana je ona tvrtke AC INTEGRA d.o.o., koja je u svojoj ponudi, između ostalih, za potrebe gradonačelnika ponudila vozilo Renault Talisman.

Ugovor o najmu službenih vozila za potrebe Grada Rijeke sklopljen je s tom tvrtkom te Grad u ovom postupku javne nabave nije u poslovnom odnosu s tvrtkom ADRIA PA.
U Odjelu gradske uprave za javnu nabavu ističu da je Grad Rijeka kao naručitelj 6. listopada 2020. godine, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavio poziv za nadmetanje s dokumentacijom o nabavi u otvorenom postupku javne nabave. Broj objave je 2020/S 0F2-0035580, a predmet nabave kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom. Iz Dokumentacije o nabavi i pripadajućeg troškovnika vidljivo je kako je riječ o nabavi jednog kombi vozila.

U otvorenom postupku javne nabave svaki zainteresirani gospodarski subjekt mogao je dostaviti ponudu u roku za dostavu ponuda, odnosno do 27. listopada 2020. godine.
U roku za dostavu ponuda pristigla je samo jedna i to ponuda ADRIA P.A. d.o.o., Mihačeva Draga 7 iz Rijeke. Stručno povjerenstvo za javnu nabavu navedenu je ponudu ocijenilo valjanom te ekonomski najpovoljnijom, prema kriterijima za odabir ponude. Stoga je ta ponuda, Odlukom o odabiru, odabrana kao ekonomski najpovoljnija. Odluku o odabiru donijela je pročelnica Odjela gradske uprave za javnu nabavu.
Ugovor o javnoj nabavi kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom potpisao je gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel i Đani Poropat, kao član Uprave ADRIA P.A. Obavijest o dodjeli ugovora objavljena je 27. listopada 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, pod brojem 2020/S 0F3-0042674. Isporuka navedenog kombi vozila uredno je provedena.
U postupku pregleda i ocjene jedine zaprimljene ponude ponuditelja ADRIA P.A. d.o.o. iz sudskog registra Republike Hrvatske utvrđeno je da su osnivači/članovi društva ADRIA P.A. d.o.o. Sven Bandera i Đani Poropat, koji je ujedno ovlašten za zastupanje društva samostalno i pojedinačno.
Sukob interesa je u Zakonu o javnoj nabavi propisan člancima 75.-83.

U smislu navedenih odredbi, sukob interesa odnosi se na predstavnike naručitelja i to na čelnika naručitelja, u ovom konkretnom slučaju gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika, i osobe povezane s čelnikom, a to su srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelji i posvojenici. Nadalje, sukob interesa odnosi se i na članove stručnog povjerenstva te na druge osobe koja su uključene u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave.
Gospodin Andrej Poropat u navedenom postupku nabave nije bio imenovan članom stručnog povjerenstva za javnu nabavu, niti je druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, a isti nije niti čelnik naručitelja. Stoga se, u smislu članka 76. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, ne smatra predstavnikom naručitelja, slijedom čega niti odredbe koje se odnose na povezane osobe nisu primjenjive u konkretnoj situaciji.

Vezano uz Vaše navode i insinuacije o netransparentnosti, s obzirom na sve navedene činjenice, ne može se govoriti o sukobu interesa niti pogodovanju sudjelovanju u natječaju.

Nadalje, navedeni broj predmeta, Klasa: 361-03/20-07/000253 nije predmet izdavanja građevinske dozvole.
Radi se o neupravnom postupku prijave početka izvođenja radova koju je investitor dužan, prema članku 131. Zakona o gradnji, dostaviti nadležnom tijelu za poslove graditeljstva, a obaveza je Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje da primljenu prijavu, koja mora sadržavati sve potrebne podatke, u roku od 5 dana proslijedi nadležnim inspekcijskim službama. Investitor je dužan prijaviti početak izvođenja radova za radove za koje je izdana građevinska dozvola, ali isto tako i za radove za koje građevinska dozvola nije potrebna, sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima.

U tom smislu, ne stoje Vaše insinuacije o brzini rješavanja predmeta, kako ste naveli, da ostali poslovni subjekti čekaju mjesecima na obradu, već je nadležni Odjel postupio prema zakonskoj obvezi i određenom roku, a ne zbog ikakvog pogodovanja.
U konkretnom slučaju, radi se o zahvatu za koji, prema navedenom Pravilniku, građevinska dozvola nije potrebna, ali se radovi moraju izvoditi na temelju glavnog projekta i uz provođenje stručnog nadzora. U prijavi radova investitor je dostavio valjanu obavijest koja sadrži podatke o glavnom projektu na temelju kojeg se izvode radovi, imenovanje nadzornog inženjera i izvođača radova. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje ne provodi nikakav postupak, već sukladno Zakonu o gradnji prosljeđuje zaprimljenu obavijest inspekcijskim službama.
Za predmetne radove prijava je dostavljena Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 18. rujna 2020. godine, te su time ispunjeni uvjeti za početak radova.

Budući da se sam glavni projekt u sustav E – dozvola unosi i u elektroničkom obliku, projektant je taj unos realizirao tek u prosincu, pa je tada izvršena i ponovna prijava, dana 28. prosinca 2020. godine, nakon čega su obje prijave proslijeđene nadležnim službama.
Investitor je uredno postavio oznaku na zgradi na kojoj se vrši zahvat čime su ispunjene zakonske obaveze, a kontrola izvođenja radova u nadležnosti je inspekcijskih službi kojima je obavijest upućena dopisom od 11.siječnja 2021. godine.

Stoga još jednom naglašavamo kako se ne radi ni o kakvom pogodovanju, već je cjelokupni postupak proveden sukladno svim propisima i u zakonski određenim rokovima te svakako nije proizvoljan.

S poštovanjem, Gradska uprava

Odgovorite