Poštovani,

Zanima me tko je odgovoran za održavanje gradskih prometnica. Konkretno se odnosi na Mihanovićevu ulicu ( od Orijentovog igrališta prema pošti ). Ja neznam je li netko od odgovornih u zadnje vrijeme prolazio tuda ali ulica je strava i užas što se tiće održavanja. Puna rupa, oštećenja, neravnina.
Mene zanima dali je moguće tu ulicu dovesti u red malo ili dali postoji kakav plan za obnovu ili novi asfalt iste. Unaprijed Vam se zahvaljujem.

cyberx / 04.12.2015.

Zanima me samo hoće li doći odgovor na moje pitanje ili neće ? Evo danas je 2 tjedna…. Zahvaljujem…

Poštovani,

Vaš smo upit proslijedili nadležnim službama, koje su upoznate sa stanjem kolnika u Mihanovićevoj ulici.
Naime, ova je ulica obuhvaćena Elaboratom stanja nerazvrstanih cesta koji je Rijeka promet izradio na temelju pregleda stanja nerazvrstanih cesta tijekom 2014. godine, u dogovoru sa gradom Rijeka Odjelom gradske uprave za komunalni sustav. Na temelju pregleda i izrađenih stručnih materijala u Elaboratu, u Mihanovićevoj ulici, zbog dotrajalosti asfaltnog sloja i velikog broja lokalno provedenih sanacija radi starih izvedenih prekopa za potrebe komunalne infrastrukture, predviđena je temeljita obnova zastora prometnice.

Ta obnova uključuje zamjenu oštećenog habajućeg sloja i po potrebi nosivog sloja kolnika u punoj širini prometnice na dijelu od raskrižja sa Kumičićevom ulicom, do raskrižja sa Ulicom Drage Šćitara, dok je u nastavku ulice planirana lokalna zamjena habajućeg sloja. Treba istaknuti da se zahvati ovoga tipa na zamjeni asfalta na većim kolničkim površinama planiraju sukladno prioritetima, koji su uvjetovani stupnjem oštećenja te prometnim značajem i opterećenjem prometnica, naravno, u sklopu raspoloživih sredstava namijenjenih održavanju prometnica.

U sklopu prethodno definiranih prioriteta tijekom 2015. godine izvršene su sanacije većih kolničkih površina u ulicama Vukovarska, Žrtava fašizma, Pomerio, Ribarska, Franje Čandeka, Kumičićeva i Trg Kralja Tomislava, a pozicije predviđene za sanaciju u 2016. godini bit će definirane po donošenju operativnih planova poslovanja do kraja tekuće godine.

Do provođenja predviđenog zahvata na sanaciji kolnika, Mihanovićeva ulica održavat će se u sklopu redovitog održavanja i djelovanja ophodarske službe, kako bi se sanirala najkritičnija oštećenja i omogućilo sigurno prometovanje ovom dionicom.

S poštovanjem,
Gradska uprava

Odgovorite