Poštovani,
Nadovezujem se na upit od 16. 10. 2018.
Ima li kakvih novosti vezano za završetak spojne ceste na lokaciji Bok Drenova, je li pri kraju rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, koji su zaustavili radove? Rekli ste u zadnjem odgovoru: ”Sredstva za ovaj projekt planirana su za ovu godinu, pa će tako i sva potrebna za preostale radove biti planirana u 2019.”

Sada je listopad 2021. , hoće li se i kada radovi nastaviti, jesu li sredstva za završetak ove ceste i dalje osigurana u Proračunu? Nadam se da to neće ostati kao još jedna započeta i nikad dovršena investicija.

Vjekoslava / 21.10.2021.

Poštovani,
Grad Rijeka obvezan je postupati prema zakonskoj regulativi; kako u procesu gradnje, tako i tijekom imovinsko-pravne pripreme i, nažalost, ne može utjecati na brzinu provođenja postupaka izvlaštenja i stupanja u posjed nekretnina, jer su to postupci koje je ranije vodio Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno sada vodi Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Naravno da je interes i želja Grada da ti postupci budu što prije okončani jer nam je stalo da ovu investiciju završimo. Nažalost, stanje je takvo da zaista ne možemo točno procijeniti trajanje, odnosno završetak postupka izvlaštenja, kao niti drugih postupaka koje ne vodi Grad Rijeka. U tim postupcima koje vode druga tijela nemamo mogućnosti utjecati na njihovo brže rješavanje.
Prema informacijama iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, s vlasnikom zemljišta koje se nalazi unutar obuhvata gradnje ove ceste vodi se više zasebnih upravnih postupaka i to izvlaštenje zemljišta potrebnog za gradnju ceste četiri postupka za četiri nekretnine; četiri postupka vezano za stupanje u posjed nekretnina u izvlaštenju, a u tijeku je i postupak utvrđivanja pravovaljanosti Potvrde glavnog projekta, odnosno građevinske dozvole, na čiju se pravovaljanost vlasnica zemljišta žalila. Uz navedeno, u tijeku je i postupak legalizacije objekta izgrađenog suprotno izdanoj dozvoli sa strane jednog od vlasnika zemljišta.
Vezano za izvlaštenje zemljišta važno je naglasiti da su se tijekom 2018. i 2019. prvostupanjska rješenja o izvlaštenju na koje je stranka uredno izjavila žalbe, rješenjima Ministarstva pravosuđa, vratila na ponovno postupanje.
Dakle, s naše strane zaista smo spremni što prije završiti gradnju ove toliko potrebne spojne ceste, ali nažalost, postupci izvlaštenja još uvijek nisu završeni.
S poštovanjem, Gradska uprava.

Odgovorite