Gradonačelnik
Rijeke Vojko Obersnel na početku kolegija istaknuo je sve probleme s kojima se
Grad Rijeka susretao tijekom izrade proračuna za 2017., u
kontekstu nove porezne reforme. Ona će ponovno, kaže Obersnel, pasti
na teret lokalne samouprave i stvarati milijunske manjkove. Naime, Ministarstvo
financija izradilo je smjernice za izradu proračuna za 2017., 2018. i 2019.,
te predvidjelo rast BDP-a za 3,2, odnosno 3,3 posto za 2019., ali ujedno i
pokrenulo čitav niz poreznih reformi. „Osnovna namjera reforme je smanjenje
cijene rada koju plaćaju poslodavci da bi dio građana dobio nešto veće plaće.
Mi to pozdravljamo, no problem je u činjenici da je ovo već treća porezna
reforma koja se lomi preko leđa lokalne samouprave, kojom se smanjuju njezini
prihodi. Ministar financija obećao je da će se gubici kompenzirati,
ali je nejasno kako. Gubici koje ćemo imati nastaju iz nekoliko osnova:
zbog smanjenja poreza na dohodak za oko 45 milijuna kuna smanjuje se i prihod
od prireza od poreza na dohodak, a zbog odluke Sabora kojom je ukinut i porez
na tvrtku gubimo 7 milijuna kuna. Ako u to uračunamo kompenzacije, nadoknadit
će se gubitak poreza na dohodak po osnovi ostvarenog prihoda u 2016. No
problem je što je, zahvaljujući rastu BDP-a, bilo za očekivati da će prihodi od
poreza na dohodak rasti, tako da kompenzacije te razlike neće biti, kao
niti razlike prihoda od prireza te prihoda od poreza na tvrtku. Dakle, ako
kompenzacija bude išla kako je ministar najavio, procjenjujemo da
će stvarni manjak u proračunu na kraju iznositi oko 20 milijuna kuna“,
objasnio je Obersnel. Podsjetio je da je gradski proračun zadnjim dvjema
reformama kumulativno na porezu na dohodak već izgubio između 60 i 70 milijuna
kuna.

 
Unatoč svemu tome, Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2017. iznosi 948,2
milijuna kuna i za oko 2,6 posto, odnosno 24 milijuna kuna je veći od lanjskog
proračuna. Od toga se 825,3 milijuna kuna odnosi na proračunske prihode, a
122,9 milijuna kuna na vlastite ili namjenske prihode proračunskih korisnika
(ustanova u vlasništvu Grada Rijeke). „Otprilike su tolike projekcije i za
2018., odnosno 2019. godinu, no to je stvarno u sferi znanstvene fantastike,
jer je Vlada najavila da će uvesti i porez na nekretnine, s ukidanjem
komunalnih naknada i komunalnih doprinosa”, rekao je gradonačelnik.

Struktura proračuna nastojala se ne mijenjati pa se sve ono što je bilo u
lanjskom proračunu nastavlja i ove godine. Veliko povećanje, od oko 70 milijuna
kuna, nalazi se u dijelu proračuna koji se odnosi na kapitalne rashode u
2017., koji iznosi više od 207 milijuna. Razlog tome su, s jedne strane
planirana zaduženja za izgradnju dva nova vrtića, a s druge dio novaca koji se
planira dobiti iz EU fondova. „Međutim, moramo biti svjesni da europski
projekti nisu financirani u cijelosti, već podrazumijevaju komponentu udjela
našeg financiranja. Primjerice od 50 milijuna eura za projekte Urbane
aglomeraciju, treba osigurati 25 posto, odnosno 17 milijuna eura“, upozorio je
Obersnel. 
Među
kapitalnim investicijama su izgradnje većeg broja novih cesta, različiti
priključci za infrastrukturu vezane za stanove POS-a, izgradnja infrastrukture
u blizini Kampusa radi otvaranja mogućnosti izgradnje još jednog stambenog
naselja, dva nova dječja vrtića Đurđica i Morčić, dio projekta je vezan za
revitalizaciju H bloka bivše tvornice Rikard Benčić, što se planira i iz dijela
sredstava Urbane aglomeracije, potom sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl.
Zajca i čitavog niza drugih zaštićenih kulturnih objekata poput Dominikanskog
samostana, trga Put Vele Crikve, Trsatske gradine… Nastavit će se i projekti
sanacija fasada osnovnih škola i vrtića, a predviđena su sredstva i za
infrastrukturu potrebnu za nogometni kamp na Rujevici i novi nogometni stadion
na Kantridi.

Što se rashoda tiče, gradonačelnik je istaknuo da i dalje nema novih
zapošljavanja, osim u vrtićima zbog povećanja broja skupina u novim vrtićima.
„Kod subvencija, odnosno transfera prema trgovačkim društvima, ovdje se i prvi
put javlja novoosnovano trgovačkog društvo Rijeka 2020, koje je osnovano da
vodi projekt Europske prijestolnice kulture, pa je trebalo predvidjeti i
određena sredstva u gradskom proračunu, a očekujemo i planirana sredstva iz
Državnog proračuna“, rekao je Obersnel, dodajući da će Prijedlog Proračuna biti
proslijeđen Gradskom vijeću na usvajanje.