Luka Rijeka

U I. (prvom), II. (drugom) i III. (trećem) krugu u postupku ponude
novih redovnih dionica LUKE RIJEKA d.d. (“Nove dionice”), u predviđenim
rokovima za upis i uplatu Novih dionica u pojedinom krugu sukladno
javnom pozivu na upis Novih dionica Izdavatelja u I. (prvom) krugu, II.
(drugom) krugu i III. (trećem) krugu, prihvaćene su sve uplaćene
upisnice za pojedini krug te je ukupno upisano, uplaćeno i alocirano
5.396.863 Novih dionica.

U strukturi ulagatelja u Nove dionice u I. (prvom), II. (drugom) i
III. (trećem) krugu sudjelovali su obvezni mirovinski fondovi sa 57,7%,
inozemni ulagatelji 37,1%, fizičke osobe 2,5%, investicijski fondovi
1,6% i dobrovoljni mirovinski fondovi 1,1%.

Ukupan broj Novih dionica ponuđen u IV. (četvrtom) krugu iznosit će 2.103.137 dionica.

Javni poziv bit će javno objavljen u utorak, 21.07.2015. u Novom
listu, na internetskim stranicama Izdavatelja,
internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., te će biti
dostavljen Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji i u Službeni
registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor
financijskih usluga.

Napomena o izvoru:
LUKA RIJEKA d.d. Rijeka
Riva 1, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 496-609
Fax: +385 51 496-509
E-mail: press@lukarijeka.hr
Web:  www.lukarijeka.hr