Radovi na kružnom toku Martinkovac privedeni su samom završetku. Ovaj složeni projekt izvodio se u kontinuitetu bez zatvaranja prometa tijekom cijelog vremena trajanja radova na gradilištu.

Prema informacijama iz Hrvatskih cesta, investitora gradnje rotora, trenutno se izvode preostali radovi na uređenju okoliša te prikuplja dokumentacija za interni tehnički pregled. Postavljena je kompletna
horizontalna i vertikalna signalizacija, označeni su pješački prijelazi, vraćena su autobusna stajališta, postavljena je i nova javna rasvjeta. Slijedi sadnja trave i izvođenja manjih preinaka.

Završetkom izgradnje ovog kružnog raskrižja riješit će se višegodišnji problem opasnog raskrižja koje je često bilo preopterećeno iz smjera centra Srdoči. U dijelu koji se odnosi na dio vodoopskrbe, presloženi su dijelovi
postojećeg vodovoda u dužini od 250 metara, a u trupu državne ceste izgrađen je i dio budućeg transportnog vodoopskrbnog cjevovoda Streljana – Brgudi – Brestovice.

Postojeći mješoviti kolektor iskorišten je za  prihvat samo sanitarne otpadne vode u granici zahvata, dok je oborinska odvodnja riješena izvedbom novog kolektora sa slivnicima.

Na postojećem kolektoru „Kastav“ izvedena je rasteretna preljevna građevina za odvajanje oborinskih od sanitarnih voda koje će se dalje odvoditi upojni bunar na središnjem dijelu rotora. Iz rasteretne građevine najveća količina oborinskih voda odvodi se u retencijski bunar, koji je lociran uz potporni zid na privozu Srdoči, površine 234 m2, odnosno volumena 600 m3. Takvim sustavom odvodnje riješiti će se problem „iskakanja šahti“ prilikom intenzivnijih oborina što je onemogućavalo normalno odvijanje prometa, kako državnom cestom, tako i svim ostalim prometnicama šireg područja.