Gradonačelnikov kolegij

Grad
Rijeka već dugo sudjeluje u projektima sufinanciranim od strane Europske
unije i to kao partner i kroz sufinanciranje korisnika bespovratne
pomoći EU, budući da svaki korisnik bespovratnih sredstava mora
osigurati i vlastito sufinanciranje projekta. Do sada su u najvećoj
mjeri sufinancirani projekti u kojima su kao nositelji ili partneri
sudjelovale organizacije civilnog društva. Kako se sve više pravnih
osoba javlja na natječaje za korištenje financijskih potpora EU, tako
raste i broj zahtjeva upućen prema Gradu Rijeci za sufinanciranje
projekata. Stoga je izrađen Pravilnik, s ciljem da se kroz utvrđivanje
uvjeta, kriterija i postupaka poveća transparentnost postupka dodjele
sredstava za sufinanciranje projekata, ali i da se potaknu pravne osobe
na prijavu projekata na natječaje za dodjelu sredstava koji su otvoreni u
okviru programa EU.
 
Kako je pojasnila pročelnica Ureda Grada
Ksenija Linić, kako bi se osigurala veća transparentnost u dodjeljivanju
sredstava, predlaže se osnivanje Povjerenstva koje će činiti
predstavnici odjela gradske uprave, utvrđivanje češća Grada Rijeke u
sufinanciranju najviše do 15% od ukupne vrijednosti projekta te
utvrđivanje niza kriterija za odobravanje sufinanciranja, od kvalitete i
inovativnosti projekta do postojanja organizacijskih i ljudskih
kapaciteta za provedbu projekta. Prihvati li Gradsko vijeće Pravilnik,
već  u proračunu za 2012. godinu osigurat će se sredstva za
sufinanciranje projekata u okviru programa EU.
 
Brod Galeb planira se dati u koncesiju

Gradskom
vijeću upućen je Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja
koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine
te prijedlog plana za sljedeću godinu. Tako se u narednoj godini
planira dati koncesija za obavljanje dimnjačarske poslove, a u
trogodišnjem razdoblju i davanje broda Galeb u koncesiju. Brod koji je
proglašen kulturnim dobrom planira se dati u koncesiju na 20 godina, s
time da bi dio broda memorijalne vrijednosti bio uređen u skladu s
konzervatorskim uvjetima, dok bi se drugi mogao urediti za obavljanje
gospodarske djelatnosti, ali bi u uvjetima koncesijskog ugovora
stajalo da određeni dio dana u godini brod mora biti raspolaganju za
protokolarne aktivnosti.
 
“Do sada je bilo nekoliko
zainteresiranih investitora za uzimanje broda u koncesiju, ali pravi
interes pokazat će se nakon raspisivanja natječaja za davanje u
koncesiju,” kazao je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Nabavka 10 autobusa na stlačeni prirodni plin

Gradskom
vijeću upućen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje
Komunalnom društvu Autotrolej u iznosu od 25 milijuna kuna kod Erste
& Steiermarkische bank za nabavku 10 solo autobusa pogonjenih
stlačenim prirodnim plinom (SPP). Kako je kazao direktor Autotroleja
Željko Smojver, uvođenje plinskih autobusa u skladu je s ispunjavanjem
takozvanih “3×20” ciljeva do 2020. godine iz Sporazuma gradonačelnika u
Europi, što znači smanjenje stakleničkih plinova za 20%, smanjenje
potrošnje energije za 20% i povećanje potrošnje energije iz obnovljivih
izvora u ukupnoj potrošnji do 20%.

Novi autobusi trebali bi biti u
upotrebi do kraja sljedeće godine, a gradonačelnik Obersnel je istaknuo
će se do taka izgraditi i plinska stranica, koja će omogućavati punjenje
autoplina, u prvo vrijeme autobusa Autotroleja, a kasnije i drugih
vozila kojima se koriste komunalna i trgovačka društva u (su)vlasništvu
Grada Rijeke.
 
Nastavak projekta Rijeka pliva

Iako
obuka plivanja od ove godine više nije predviđena Državnim pedagoškim
standardom, Grad Rijeka i dalje nastavlja s provedbom projekta Rijeka
pliva, u sklopu kojeg je u posljednje tri godine 3139 učenika drugih
razreda naučilo ili usavršilo plivanje. U školskoj 2011./2012. godini
projektom projektom “Rijeka pliva”, koji se provodi u suradnji s
Plivačkim klubom “Primorje Croatia osiguranje” bit će obuhvaćen 991
učenik iz 55 razreda iz 23 osnovne škole Grada Rijeke.
 
Izmjena odredbi o školskim odborima

Prijedlogom
zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta
osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka, upućenim na Gradsko vijeće,
između ostaloga, smanjenjem broja članova školskih odbora, temeljem čega
predstavnici Grada Rijeke više neće biti u manjini, već činiti polovicu
članova odbora, Grad Rijeka će imati veće mogućnosti da ostvari svoja
osnivačka prava u osnovnim školama.

Izmjene kriterija za dobivanje povlaštenih parkiranih karata

Gradskom
vijeću proslijeđen je prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta o načinu
naplate parkiranja na javnom parkiralištu, koje se odnose na povlaštene
parkirne karte. Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav
Irena Miličević, broj povlaštenih parkirnih karata od 2006. godine do
danas povećan je za 12,5%, odnosno s 3440 na 3870. Zbog ograničenog
broja parkirnih mjesta, predloženo je da za dobivanje povlaštene karte
fizička osoba – stanar mora imati prijavljeno prebivalište, a ne samo
boravište na području Grada Rijeke na kojem se obavlja naplata.
 
Iznimke
će biti samo fizičke osobe koje su u radnom odnosu, a na području Grada
Rijeke obavljaju poslove za tog poslodavca te redoviti studenti koji
studiraju u gradu Rijeci. Predlaže se da pravo na povlaštenu parkirnu
kartu imaju i članovi Gradskog vijeća Grada Rijeke, vijeća nacionalnih
manjina u Gradu Rijeci, predstavnici medija te za osobe s invaliditetom.

 
Nova odluka o zamjeni nekretnina između Grada i KBC-a

Budući
da je Vlada donijela novu Odluku o zamjeni nekretnina između Grada
Rijeke, Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Republike Hrvatske,
temeljenu na novoj procjeni zemljišta od strane Agencije za upravljanje
nekretninama, i Gradsko vijeće morat će izmijeniti svoju. Nekretnine se
mijenjaju u cilju realizacije gradskih investicija (POS-Škurinjsko
Plase, Podpinjol – javno parkiralište, garažna građevina i Draga –
komunalno servisna zona) te investicija KBC-a (Klinički bolnički centar
na Sušaku i lokacija KBC-a -Centar).
 
Grad mijenja nekretnine u
svom vlasništvu vrijedne 11.985.539,42 kuna za nekretnine u vlasništvu
KBC-a Rijeka i Republike Hrvatske vrijedne 25.959.736,35 kuna, s time da
u obračun ulazi i 12.547.720,00 kuna koliko je KBC obvezan platiti za
komunalni doprinos. To znači da Grad Rijeka mora državi platiti
1.426.476,93 kn, što je za 173.523,84 kune manje nego kod prve odluke
stare godinu dana.
 
Gradonačelnik Obersnel izrazio je
nezadovoljstvo što neke druge jedinice lokalne samouprave puno brže i
bez naknade, ili uz minimalnu naknadu, dobivaju državna zemljišta, dok
je Grad Rijeka prisiljen otkupljivati zemljište od privatnih vlasnika za
potrebe zamjene te u vlasništvo dobiva objekte bivše vojarne u Dragi,
koji su procijenjeni na više od 17 milijuna kuna, a koje će zbog
devastacije biti potrebno rušiti.
“Unatoč tome, ne želeći na bilo
koji način dovesti u pitanje realizaciju projekta nove bolnice, pristao
sam na ovakav angažman s Vladom,” kazao je gradonačenik Obersnel.