Čitavom dužinom Jakominićeve ulice nemože se proći, odnosno mimoići na nogostupu sa dolazećim pješakom, jer su grane drveća, grmlja i kupine zauzele, negdje i više od polovice širine nogostupa. Osim toga u ulici Mata Balote, na spustu od ulice I.Zavidiće, grane drveća su tako nisto da kombiji i viša vozila koja tuda prolaze redovito zapinju i lome što granje, a što svoje antene. Neznam tko je zadužen od kominalnih službi za održavanje prohodnosti ulica u gradu. Poznato mi je da se uz ulice nalaze i privatne kuće i neizgrađene parcele. i da su vlasnici dužni obrezivati drveće i žbunje koje prelazi njihovu ogradu. Ali zato postoje komunalni redari, da ih upozore a i kazne ako u kratkom vremenu ne poštucaju drveće koje smeta javnom prometu.

Boris Gorki / 29.07.2011.

Hortikulturno održavanje zelenih površina
Poslovi redovnog održavanja javnih zelenih površina

Zoran Tadić, tel. 209-386
1. ZAŠTITA BILJA
2. JAVNE ZELENE POVRŠINE PO MO:
Podmurvice, Banderovo, Pehlin, Drenova, Škurinje, Škurinjska Draga
Sv.Nikola, Turnić, Srdoči, Grbci, Zamet
Krimeja, Bulevard, Vojak, Trsat, G.Vežica, D.Vežica, Orehovica, Svilno, Pašac, Draga, Sv.Kuzam

Ivan Parac, tel. 209-392
1. GRADSKI DRVORED
2. CVJETNE GREDICE
3. UKRASNE VAZE I KORITA
4. GRADSKI PARKOVI:
Park Trsat, Park N.Hosta i V.Nazora, Park Mlaka, Park prof.dr.V.Frančiškovića, Kazališni park, Bobijev park, Vidov park, Park A.Cesarca, Park I.L.Ribara, Park N.Katunara, Park na raskrižju Kontuševe i Kvaternikove ulice, Park kod groblja na Kozali, Park crvenog križa, Park J.Vlahovića, Park na raskrižju Ulice 1.maja i Osječke ulice
5. JAVNE ZELENE POVRŠINE PO MO:
Pećine, Centar-Sušak, Školjić, Brajda-Dolac, Luka, Belveder, Kozala, Brašćine-Pulac, Potok, Mlaka, Kantrida

Osobe za kontakt:

Zoran Tadić

Telefon: 051 209-386, 051 209-405
Fax: 051 209-406
Email: komun-sustav@rijeka.hr

Ivana Parac

Telefon: 051 209-392
Fax: 051 209-406
Email: komun-sustav@rijeka.hr

Zahvaljujem pročelnici, g-đi. I.Miličević na odgovoru, i na informaciji o terminu u kojem će se problem nebrezanog grmlja, otkloniti.

Odgovorite