Poštovani,

molim informaciju zašto Grad već godinama dopušta bespravnu i nesigurnu gradnju na gradskom zemljištu.
Radi se o površini na priloženoj slici.
Godinama se bez bilo kakvih dozvola grad nastambe koje sasvim sigurno ne zadovoljavaju sigurnosne zahtjeve po pitanju vode, struje i zaštite od požara.

Iako je glavni problem bespravna gradnja, tko će odgovarati iz Grada ukoliko se dogodi neka tragedija zbog primjerice požara?

Molim konkretan odgovor što i kada će se poduzeti kako se ovo područje konačno urbanistički dovelo u red.

I sada primjećujemo da jedan od stanara tog područja (kčbr 65) širi svoju nastambu i nastavlja sa novim građevinskim radovima bez ikakve dozvole.

Nepojmljivo je i kako je moguće da su ti stanari dobili kućne brojeve, priključak na energetsku mrežu bez ikakvih suglasnosti i projekata.

Hrabri li Grad Rijeka ovakvu gradnju i da li bi i ostali građani trebali početi graditi bespravno na gradskom zemljištu?

Gatulić / 16.04.2021.

Ukoliko nije jasno iz priložene slike radi se u ulici Soldanac, te Franje Pilepića Pavina.
Isto tako greškom je u slici izostavljen i dio sa kčbr 60,61,63,64,66. Također se radi o bespravno sagrađenim nastambama.

Poštovani,

prije svega treba istaknuti kako je i Grad Rijeka uputio mnogobrojne prijave po pitanju bespravne gradnje u našem gradu posebice ako takva gradnja šteti javnom interesu. Naime, vođenje postupka u slučaju bespravne gradnje u nadležnosti je Državnog inspektorata, odnosno Građevinske inspekcije. Upravna tijela Grada Rijeke nisu nadležna, niti mogu provoditi postupak uklanjanja bespravno sagrađenih objekata.

Nažalost, postupci koje vode nadležne inspekcijske službe su dugotrajni, a osim toga, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dao je mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata gdje, a u tom slučaju Građevinska inspekcija prekida postupak dok se postupak legalizacije pravomoćno ne riješi.

Izrazito mali broj kriterija koji je ugrađen u Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama omogućio je vrlo široku legalizaciju bespravno nastalih građevina, bez obzira na uvjete propisane prostornim planovima o udaljenosti, mogućnosti pristupa, parkiranja vozila, pristupu interventnih vozila, kvaliteti i vrsti korištenih građevinskih materijala, kao i vlasničkom statusu zemljišta, jer je omogućeno legaliziranje građevina podignutih ne samo na vlastitom, već i na zemljištu drugoga vlasnika.

Nedvojbeno je kako je ovakav pristup legalizaciji već stvorio nove, nerijetko nerješive probleme u prostoru, koji će u incidentnim situacijama postati itekako vidljivi. Dakle, Grad Rijeka i više je nego zainteresiran da se riješi problem bespravne gradnje, ali nadležnost nad tim postupcima je na državi, odnosno Građevinskoj inspekciji.

Što se kućnih brojeva tiče, njihovo izdavanje propisano je odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, a provodi ga područni ured za katastar Državne geodetske uprave. Iznimku čini razdoblje od 2003.-2019. godine kada je izdavanje kućnih brojeva za područje Grada Rijeke bilo prepušteno stručnim službama Grada. Iako se izdavanje kućnog broja temelji na urednom pravnom statusu građevine, prilikom popisa stanovništva od strane provoditelja popisa utvrđivani su tzv. privremeni kućni brojevi kako bi se evidentiralo svo stanovništvo, ali se njihovo korištenje u druge svrhe, kao što je primjerice prijava boravka i sl., nije više moglo ukinuti.

Grad Rijeka ni na koji način ne ohrabruje bespravne graditelje, već se i sam suočava s brojnim problemima po tom pitanju, o čemu svjedoče i mnogi dopisi Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, čije se postupanje u sličnim situacijama tražilo.

S poštovanjem,

Gradska uprava.

Moram priznati da Vaš odgovor odražava sve što je u našem gradu, a i državi krivo.
Odgovornost se konstantno prebacuje na nekog drugog bez ikakve želje da se problemu kojeg navodite konačno stane na kraj.
Drugog objašnjenja jednostavno nema, jer se ovakve stvari koje sam naveo događaju godinama, desteljećima i nitko ne može reći da se nije ništa moglo napraviti.
Takvo Vaše postupanje u građaninu koju poštuje sve zakone izaziva ništa drugo do gnušanja.
Umjesto da problem prebacujete na druge institucije RIJEŠITE GA.
Molim da prezentirate dokumente na javni uvid kojim dokazujete da je Grad postupao kako bi riješio ovaj problem.
Dičimo se time da je Grad Rijeka transparentan. Objavite svu dokumentaciju i prezentirajte poveznicu kako bi se isti bili na javni uvid.
Prokažite službenike Državnog inspektorata koji godinama ne rade svoj posao.
Pokažite da vam je kao zaposlenicima Grada i građanima grada Rijeke doista stalo da se problewmi RJEŠAVAJU.

Srdačan pozdrav!

Poštovani,

Grad Rijeka obraćao se Građevinskoj inspekciji u više navrata prijavama pojedinačnih bespravnih gradnji, kao i prijavama za problematična bespravna naselja na području Rujevice, Paškinovca i područja Mario Genarri. Upućene su i brojne požurnice i ponovni zahtjevi za intervencijom.

Unatoč inzistiranju na provedbi inspekcijskih rješenja, ne pristupa se uklanjanju bespravnih objekata. Razlog tome u velikoj mjeri je činjenica da je 2012. godine stupio na snagu Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, gdje su svi bespravni graditelji iskoristili pravo i mogućnost podnošenja zahtjeva za legalizaciju objekata. Inspekcija u tom slučaju obustavlja postupak. Navedeni Zakon donio je Sabor Republike Hrvatske i Grad Rijeka ima obvezu poštivati ga, iako se tim Zakonom omogućava legalizacija zgrada izgrađenih protivno prostornim planovima i bez valjanog dokaza prava vlasništava na zemljištu.

Grad Rijeka je i tu poduzeo sve da zaštiti zemljište u svom vlasništvu pa je 2012. godine pokrenuta 71 tužba, radi zaštite vlasništva protiv osoba koje su, bez valjane pravne osnove, izgradili zgrade na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke. Sudski postupci još uvijek traju. Legalizacija bespravnih objekata odobrena je samo za slučajeve gdje su ispunjeni svi zakonski uvjeti, a Grad Rijeka je i tim postupcima iskoristio mogućnost pokretanja žalbenih postupaka.

Stoga je iznimno važno naglasiti da poslovi Državnog inspektorata u sklopu kojega djeluju inspekcijske službe, nisu u nadležnosti gradske uprave te stoga Grad Rijeka ne može utjecati na učinkovitost njihovog postupanja.

S poštovanjem,
Gradska uprava.

Odgovorite