kolegij

Vlada Republike Hrvatske i ove je godine
donijela Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava
za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog školstva u 2011. godini  i Uredbu o načinu izračuna iznosa
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu.
Odlukom Vlade su
utvrđena ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba osnovnog školstva.Temeljem kriterija i mjerila
za utvrđivanje bilančnih prava, Gradu Rijeci su za 2011. godinu utvrđena
bilančna prava u ukupnom iznosu od 18 730 800 kuna što je za 11,80%
manje u odnosu na prethodnu 2010. godinu. Ukupna godišnja sredstva
bilancirana su za:
• materijalne i financijske rashode u iznosu od 14 174 605 kuna
• rashode
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovinu ukupnom iznosu od 3 239 405 kuna 
• rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 1 316 790 kuna.

Kao i prethodne godine zadržavaju se sredstava za dodatna mjerila za povećane rashode, i to:

u iznosu od 200 kuna mjesečno za vrijeme trajanja nastavne godine,
osnovnoj školi u kojoj se provodi obrazovanje učenika nacionalnih
manjina – u iznosu od 2 000 kuna mjesečno Centru za odgoj i obrazovanje

u iznosu od 200 kuna mjesečno za vrijeme trajanja nastavne godine,
osnovnoj školi koja provodi primjerene oblike pomoći školovanja za
učenike s teškoćama u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć.

U
odnosu na prošlu godinu, predložit će se i osiguravanje dodatnih
sredstava za Osnovnu školu Srdoči u godišnjem iznosu do 300.000,00 kuna,
a za pokriće povećanih rashoda koji će nastati zbog zbog rekonstrukcije
i dogradnje ove građevine koja se planira u mjesecu lipnju ove godine.

Također, predložit će se da se u 2011. godini financijska sredstva rasporede na slijedeće kapitalne projekte:
• OŠ Srdoči za nabavu opreme
• OŠ Nikola Tesla za rekonstrukciju (plinofikaciju) kotlovnice za potrebe prelaska rada sa nafte na zemni plin
• OŠ Podmurvice za radove na zamjeni dotrajale drvene stolarije novom alumobravarijom
• OŠ Škurinje za uređenju okoliša te nabavu nužnih prometnih znakova radi označavanja i dozvoljavanja kolnog prilaza Školi
• OŠ Brajda za uređenje posebnog razrednog odjela za učenike s govornim i slušnim teškoćama.
• Centar za autizam – Podružnica Rijeka za građevinsko-obrtničke radove na uređenju prostora za školovanje djece s teškoćama.
• OŠ
Kantrida za nabavu vertikalnog dizala (gusjeničara) za pomoć pri
kretanju učenika s tjelesnim invaliditetom na više katove objekta u
• OŠ
Vladimir Gortan za nabavu 3 klima uređaja jer su postojeći u Područnoj
školi Draganedostatni za grijanje školskih učionica u zimskim danima.

Ukupna
bilancirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje ove će se
godine, nakon usvajanja na Gradskom vijeću, raspodijeliti na način da se
za tekuće održavanje, i to za hitne i tekuće zahvate planiraju sredstva
u iznosu od 1 016 790 kuna te za investicijsko održavanje 300 tisuća
kuna.

Izvor: Rijeka.hr