Ruke, pomoc,

Odluka o socijalnoj skrbi Grada
Rijeke mijenja se u kontekstu usklađivanja s novim Zakonom. Naime, u siječnju
2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi, a jedinice
lokalne samouprave obvezne su uskladiti svoje akte s tim Zakonom. U tom
kontekstu obvezne su uskladiti i Odluku o socijalnoj skrbi s novim Zakonom.

Zakon je jedinicama lokalne
samouprave propisao obvezu da osiguraju sredstva za ostvarivanje prava na
podmirenje troškova stanovanja te utvrdio da su veliki gradovi i gradovi
sjedišta županija dužni u svom proračunu osigurati sredstva za uslugu prehrane
u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluga smještaja u prihvatilištu ili
prenoćištu za beskućnike.

Budući da Grad Rijeka ove mjere
već i od ranije provodi, ovim tekstom Odluke o socijalnoj skrbi o kojem otvara
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, usklađuje svoju postojeću Odluku s
novim Zakonom. No Grad ujedno uvodi i nove uvjete  te proširuje važenje
odredbi dosadašnje Odluke na veći broj korisnika.

U odnosu na važeću Odluku o socijalnoj
skrbi, prijedlogom nove Odluke proširen je broj korisnika socijalne skrbi.
Naime, prema novoj Odluci, sve oblike pomoći mogu ostvariti i stranci te osobe
bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada.

Osim toga, utvrđivanjem novih uvjeta za
ostvarivanje pomoći, kao što su uvjet udomiteljstva ili intelektualni
uvjet,  također se utječe na proširenje broja korisnika. Uvođenjem uvjeta
udomiteljstva u novu Odluku, omogućava se udomiteljima s područja grada Rijeke
ostvarivanje prava na besplatni vrtić i besplatnu prehranu u osnovnim školama.
Ujedno se djetetu s prebivalištem na području grada Rijeke, udomljenom u
udomiteljskoj obitelji s prebivalištem izvan grada, omogućava pravo na
oslobađanje plaćanja troškova vrtića u visini mjesečne cijene za usluge
redovitog programa predškolskog odgoja ustanove Dječji vrtić Rijeka.

Korisniku socijalne usluge Pomoć u kući 
koji plaća 50% cijene usluge pomoći u kući, Grad preuzima obvezu plaćanja
razlike do pune cijene troškova ove usluge.

Također, jedna od novina Odluke je i
omogućavanje besplatnog prijevoza darivateljima krvi unutar zona na kojima
javni prijevoz obavlja Autotrolej, a koje je do sada bilo omogućeno isključivo
na linijama unutar područja grada. Konačno, pitanja nadležnosti i postupka
ostvarivanja prava te postupka naknada štete, uređena su detaljnije.

U Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću,
a s obzirom na značajno širi raspon riječkog socijalnog programa u odnosu na
zakonske obaveze, građanima se postavljaju dva temeljna pitanja – odobravaju li
takvo širenje odredbi Odluke na veći broj korisnika i ukoliko ne odobravaju, u
kojem je to kontekstu. Jer primjerice Zakon  predviđa da je lokalna samouprava
dužna priznati pravo na troškove stanovanja isključivo korisnicima državne
zajamčene minimalne naknade, a Grad Rijeka ta prava osigurava i drugim
kategorijama građanima, odnosno onima koji sukladno Zakonu ne mogu ostvariti
državnu socijalnu skrb a prema gradskim kriterijima nalaze se u riziku od
siromaštva.

Tako u Rijeci osim korisnika zajamčene minimalne naknade – koja za
samca iznosi 800 kuna mjesečno – naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti
i samci s prihodom do 2.000,00 kn, dvočlane obitelji s prihodom do 2.900,00 kn,
tročlane obitelji s prihodom do 3.900,00 kn, četveročlane obitelji s prihodom
do 5.000,00 kn. Kod brojnijih obitelji za svakog se daljnjeg člana cenzus
prihoda uvećava za 700,00 kn, pa primjerice  deveteročlana obitelji
ispunjava ovaj uvjet ako ima prihode niže od 8.500,00 kn.  S druge strane
u Savjetovanju se postavlja i pitanje – koje još skupine građani smatraju
socijalno ugroženima i na koji način su ugroženi te koje oblike pomoći bi
takvim skupinama osigurali.  I jedan i drugi pol pitanja u cilju ima
formuliranje konačnog teksta Odluke o socijalnoj skrbi. Ujedno, ovom se
konzultacijom nastoji provjeriti i upoznatost građana sa socijalnim pravima, te
o općenito s raspoloživim oblicima socijalne pomoći, kao i novostima u
socijalnom programu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli
prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim
i odbijenim prijedlozima koje će biti također objavljeno na stranici http://ekonzultacije.rijeka.hr/  A temeljem
ponuđenog teksta Odluke i pristiglih komentara sudionika Savjetovanja,
formulirat će se konačni tekst Odluke  o socijalnoj skrbi Grada Rijeke o
kojoj će raspravljati Gradsko vijeće kao tijelo koje Odluku usvaja.