Podsjetimo, Odlukom o porezima Grada Rijeke utvrđene su slijedeće vrste gradskih poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor. Također, Odlukom je propisano da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 15%.

U cilju poreznog rasterećenja građana grada Rijeke, ovim Nacrtom prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke predlaže se smanjenje propisane stope prireza porezu na dohodak sa sadašnjih 15% na 14% s primjenom od 1. siječnja 2022. godine, što predstavlja prvi korak u ostvarenju konačnog cilja – smanjenja stope prireza porezu na dohodak na 10% od 1. siječnja 2025. godine. 

Smanjenjem stope prireza zaposlena bi osoba s prosječnom mjesečnom bruto plaćom od 9.671,00 kuna (primjer prosječne mjesečne bruto plaće za lipanj 2021. godine, prema Državnom zavodu za statistiku) zbog smanjenja stope prireza porezu na dohodak na 14% u 2022. godini na godišnjoj razini imala veću neto plaću za 89,70 kuna. Kada se stopa prireza porezu na dohodak smanji na 10%, neto plaća će se istoj na godišnjoj razini povećati za 448,40 kuna.

U pogledu financijskog učinka na proračun Grada Rijeke u 2022. godini, budući da se prihod od prireza porezu na dohodak u 2021. godini procjenjuje na 57 milijuna kuna, procjena je da će se donošenjem predložene Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke tj. smanjenjem stope prireza porezu na dohodak, u idućoj godini smanjiti prihod Grada od prireza porezu na dohodak za približno 4 milijuna kuna.

Zainteresirani građani se u postupak Savjetovanja mogu uključiti ispunjavajući online obrazac koji se nalazi na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr, na poveznici  https://ekonzultacije.rijeka.hr/prijedlog-izmjena-odluke-o-porezima-grada-rijeke/. Također, zainteresirani građani mogu se uključiti u savjetovanje i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja.

Konačnu Odluku o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.

Savjetovanja s javnošću odnosno E-konzultacije alat su E-demokracije kojim se građani uključuju u donošenje javnih odluka, dokumenata i akata. E-konzultacije provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Rijeke.