Objekti studentskog smještaja

Naime, prema inicijalnom planu radi se o ukupno sedam
objekata čija bi se izgradnja financirala iz strukturnih fondova u kojima je
105 milijuna eura rezervirano upravo za studentski smještaj.