Ekologija

U suradnji Grada Rijeke i Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost osigurano je 600.000,00 kn namijenjenih
subvencioniranju troškova ugradnje obnovljivih izvora energije, odnosno do
15.000,00 kn maksimalno po sustavu u jednom kućanstvu, pa će ovakvu subvenciju
moći koristiti najmanje 40 korisnika, a taj broj će se moći i povećati,
sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Jedno kućanstvo može se prijaviti za subvencioniranje
najviše dva različita sustava. Pravo na korištenje subvencije može ostvariti
fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući u funkciji stanovanja, koja je u
njenom vlasništvu ili u vlasništvu članova njene uže obitelji na području grada
Rijeke.

Subvencionira se ugradnja sunčanih kolektora za pripremu
potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje prostora;
kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje te dizalice topline za
pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.

Kalendar događanja