Panorama Rijeka

Revizijom je obuhvaćen sustav unutarnjih financijskih kontrola, računovodstveno poslovanje, zaduživanje, prihodi i primici, rashodi i izdaci te postupci javne nabave.

Državni ured za reviziju naglasio je u izvješću da nepravilnosti utvrđene revizijom za 2009. godinu nisu otklonjene.

To se većinom odnosi na poslovne promjene koje se odnose na kupnju, prodaju i zamjenu zemljišta, preuzimanje objekata i prometnica u poslovne knjige Grada, pitanja vlasništva za ulaganja u izgradnju i sufinanciranje otplata kredita komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada.

Gradonačelnik Obersnel je prihvatio konačno Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područnog ureda Rijeka i uputio ga uz svoje očitovanje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Citirajući naslov poznatog književnog djela „Na zapadu ništa novo“ gradonačelnik je zaključio da primjedbe koje je revizija navela ne stoje, naglasivši da su već 7-8 godina nalazi revizije isti. Ovakvi nalazi koji nisu specifični samo za Grad Rijeku, upućuju na potrebu revidiranja čitavog niza zakonskih rješenja. Teško je pretpostaviti da je više od 80% gradonačelnika i njihovih stručnih službi nesposobno. Ne možemo, u vrijeme gospodarske krize i recesije, ne pokrivati aktivnosti vezane uz standard i kvalitetu života građana. Potrebno je mijenjati zakon vezano uz trošenje prihoda od komunalne naknade. Zadaća revizije je da uz utvrđivanje nepravilnosti ukaže i na nefunkcionalnost određenih zakonskih rješenja koje bi Sabor i Vlada trebali mijenjati i uskladiti sa stvarnim životom, kazao je Obersnel.

Na kolegiju nje prihvaćen i prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu. Budući da je još u 7 mjesecu prihvaćen rebalans proračuna, ovo izvješće nije potpuno jer se odnosi na sredstva planirana prvotnim proračunom donesenim u 2010. Komentirajući gospodarsko okruženje u kojem se realizira proračun Obersnel je kazao da dokle god je ukupni pad BDP-a oko 7% nema napretka, jer se troši više nego se uprihođuje. Polugodišnji izvještaj pokazuje da je ukupni prihod za 10,6 milijuna veći nego u istom razdoblju prošle godine, a rashodi su 3 milijuna kuna manji. Nastavak nepovoljnih gospodarskih kretanja u prvoj polovici ove godine utjecao je na i ostvarenje Proračuna Grada Rijeke pa pojedine vrste prihoda nisu ostvarene kako je planirano što je utjecalo na ostvarenje manjka prihoda za prvo polugodište 2011. Što se tiče manjka prihoda nad rashodima, on za prvih 6 mjeseci iznosi 4 milijuna kuna, dok je lani iznosio 13 milijuna, a na taj je pomak utjecao i pravodobni rebalans proračuna.  Prihodi od poreza kao vrijednosno najznačajniji prihodi proračuna ostvareni su u iznosu od 155.524.736,62 kuna ili 43,4% godišnjeg plana. Prihod od komunalne naknade je dobar, dok je prihod od komunalnog doprinosa manji zbog smanjenog interesa investitora. Obersnel je kazao da je rashod po svim stavkama manji od 50% planiranog, osim u stavci naknada građanima i kućanstvima gdje je rashod veći za 3,3% zbog povećanja broja oblika socijalne pomoći i većeg broja korisnika te stavci subvencija prema trgovačkim društvima, zbog sufinanciranja studentskih karata sukladno sporazumu s Ministarstvom obrazovanja.

Prihvaćen je i prijedlog donošenja Oluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Uredbom o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru određene su najmanja i najveća vrijednost jediničnih iznosa u odnosu na najviše pet položajnih zona. Prema toj Uredbi u gradu Rijeci utvrđene su atraktivna zona, I, II, III i IV položajna zona.

U okviru zadanih raspona za atraktivnu i prvu zonu određena je naknada od 25,00 kuna, za drugu zonu 19,00 kuna, za treću zonu 14,00 kuna i za četvrtu zonu 9,00 kuna. Naknada će se moći platiti jednokratno ili obročno kroz najduže dvije godine. 50% prikupljenih sredstva lokalna samouprava koristit će namjenski za poboljšanje infrastrukture nedovoljno opremljenih dijelova prema posebnom programu, a preostalih 50% uplaćuje se u državni proračun. Premda su iznosi obračuna relativno mali, valja napomenuti da je obveza podnositelja zahtjeva i plaćanje pripadajuće komunalne i vodoprivredne naknade.

Na kolegiju je prihvaćen i prijedlog zaključka o podmirivanju dijela troškova rada učitelja koji izvode program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školskoj 2011./12. godini . Riječ je o učenicima od 2. do 4. razreda koji će u 2011./2012. godini ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola temeljem Odluke o socijalnoj skrbi. Radi se o približno 820 učenika za koje će u narednoj školskoj godini biti potrebno osigurati financijska sredstva u iznosu od cca 738.000,00 kuna, a do kraja I. polugodišta odnosno 2011. godine iznos od 250.000,00 kuna.  Također prihvaćen je i prijedlog zaključka o dodjeli jednokratne novčane pomoći i iznosu 1.000,00 kuna po učeniku/studentu za kupnju školskog pribora, djeci poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata učenicima srednje škole i studentima šk. god. 2011./12.

Gradonačelnik je prihvatio i objavu natječaja Ureda grada za financiranje projekata udruga građana u 2012. godini. Riječ je o natječaju za dodjelu sredstava udrugama građana za razne aktivnosti, projekte i programe koje su od interesa za Grad Rijeku iz područja razvoj demokratskog građanstva s ciljem poticanja razvoja civilnoga društva te unapređivanja partnerski odnos Grada Rijeke i organizacija civilnoga društva. Natječaj će bit će otvoren do ponedjeljka 31. listopada 2011. Godine. Financijska potpora dodjeljuje se za projekte koji se provode na području grada Rijeke u trajanju do maksimalno dvanaest mjeseci i iznosu do 18,000 kuna.

Također je prihvaćena izmjena Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke kojom se uvedi obveza plaćanja naknade za sve one koji su do sada bili oslobođeni plaćanja. Ovom izmjenom će članovi Gradskog vijeća, predstavnici sredstava javnog priopćavanja, vijeća nacionalnih manjina u gradu Rijeci kao i sve druge osobe biti izjednačene sa fizičkim osobama-stanarima, koji u Gradu Rijeci stanuju na područjima u zoni naplate. Iznos povlaštenih mjesečnih parkirnih karti odredit će Gradonačelnik Grada Rijeke. Naknade za parkiranje će se počet naplaćivati od 1.01.2012. , a razlog uvođenja naplate je primjedba komercijalne revizije da trgovačka društva ne mogu svoje usluge pružati bez naknade.