Od 16. kolovoza do 17. rujna 2021. godine, Grad Rijeka putem Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke zaprima zahtjeve građana za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u pedagoškoj 2021./2022. godini.

Grad Rijeka podmiruje mjesečne troškove boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) u visini od 100%, odnosno u visini od 30% iznosa mjesečne cijene za korisnike usluga Dječjeg vrtića Rijeka.

Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja pedagoške godine.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose od 16. kolovoza do 17. rujna 2021. godine, radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalteri br. 4. i 5.

Obrasci za prijavu kao i popis svih potrebnih dokumenata dostupni su i na mrežnim stranicama Grada Rijeke http://gov.rijeka.hr/

Pravo na podmirenje troškova može ostvariti polaznik jaslica/vrtića, odnosno dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljska kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana), dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 3.625,00 kn tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata, udomljeno dijete i dijete čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Podsjećamo da se na mrežnim stranicama Grada Rijeke  nalazi i e-Savjetnik Socijalni program Grada Rijeke https://e-usluge.rijeka.hr/SocijalniProgram putem kojeg svi građani brzo, anonimno i jednostavno mogu saznati mogu li i na koji način postati korisnici ovih oblika pomoći.