Grad Rijeka podmiruje mjesečne troškove boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) u visini od 100 %, odnosno u visini od 30 % iznosa mjesečne cijene za korisnike usluga Dječjeg vrtića Rijeka. Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja pedagoške godine.

Pravo na podmirenje troškova može ostvariti polaznik jaslica/vrtića, odnosno dijete koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu ili socijalnu uslugu – uslugu rane intervencije pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva u kojem isključivo žive jedan roditelj i dijete/djeca a čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za jednoroditeljska kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 4350 kn, tročlano kućanstvo 5850 kn, četveročlano kućanstvo 7500 kn, brojnija kućanstva + 1050 kn za svakoga dodatnog člana), dijete iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 3.625,00 kn tročlano kućanstvo 4875 kn, četveročlano kućanstvo 6250 kn, brojnija kućanstva + 875 kn za svakoga dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata, udomljeno dijete i dijete čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Zahtjevi će se uz prateću dokumentaciju zaprimati od 16. kolovoza do 16. rujna 2022. godine, u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3,  šalteri br. 4 i 5, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati.

Obrasci za prijavu kao i popis svih potrebnih dokumenata dostupni su na mrežnim stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr,  odnosno na eUslugama http://gov.rijeka.hr/

Podsjećamo da se na mrežnim stranicama Grada Rijeke  nalazi i  e-savjetnik Socijalni program Grada Rijeke putem kojeg svi građani brzo, anonimno i jednostavno mogu saznati mogu li i na koji način postati korisnici ovih oblika pomoći.

Kalendar događanja