50. Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o donesenim zaključcima u razdoblju od 1. do 16. ožujka 2011. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. Informacija
  o poduzetim aktivnostima na realizaciji projekta Zapadna Žabica
  primjenom modela javno-privatnog partnerstva za financiranje i izgradnju

  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL

 3. Informacija o provedbi Socijalnog programa Grada Rijeke u 2010. godini
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 4. Izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo u 2010. godini
  Izvjestitelj: Robert MIŠAN
 5. Izvješće o radu Direkcije za komunalno redarstvo u 2010. godini
  Izvjestitelj: Zdenko PLEŠE
 6. Prijedlog odluke o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 7. Nacrt
  prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o Urbanističkom
  planu uređenja područja Pehlin s Izvješćem o prethodnoj javnoj raspravi

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 8. Objedinjena
  informacija o rezultatima ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za
  piće, kvalitete pročišćene otpadne vode te kakvoći mora za kupanje u
  2010. godini

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 9. Izviješće o financiranju udruga iz Proračuna Grada Rijeke u 2010. godini
  Izvjestitelj: Ksenija LINIĆ
 10. Izviješće
  o provedenom natječaju s Prijedlogom odluke o izboru osoba kojima se
  povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na
  temelju ugovora na području Grada Rijeke

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 11. A) Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
  B) Prijedlog zaključka o promjeni djelatnosti u poslovnom prostoru
  C) Prijedlog zaključka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata
  Izvjestitelji: Irena MILIČEVIĆ i Andrija VITEZIĆ
 12. A) Prijedlog zaključka za prodaju stana temeljem prava prvokupa zaštićenom najmoprimcu
  B)
  Prijedlog zaključka za raspisivanje Javnog natječaja za prodaju stanova
  i stanova neprikladnih za stanovanje u vlasništvu Grada Rijeke

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 13. Prijedlog zaključka o stambenoj problematici
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 14. Prijedlog
  zaključka o pokretanju postupka izvlaštenja zemljišta radi izgradnje
  ulica planskih oznaka U-1 i U-2 (PO Donja Drenova)

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 15. A) Prijedlog odluke o sklapanju sporazuma i prijenosu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Srdoči
  B) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u k.o. Kozala i k.o. Plase
  C) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva  na nekretnini u k.o. Zamet
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 16. Prijedlog
  zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada –
  Suradnja s udrugama i Međunarodna suradnja za 2011. godinu

  Izvjestitelj: Ksenija LINIĆ