Sjednica gradskog vijeca

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Izbori i imenovanja
 2. a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
  b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu
 3. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu
 4. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu
 5. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu
 6. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 7. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. godini
 8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
 9. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
 10. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
 11. Prijedlog
  odluke o stavljanju izvan snage Odluke o nagrađivanju sportaša,
  sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na
  međunarodnim i državnim natjecanjima

 12. Prijedlog
  odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
  zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu

 13. a)
  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog
  vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada
  Rijeke

  b)
  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama
  predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih
  je osnivač Grad Rijeka

 14. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2012. godini
 15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente
 18. a)
  Prijedlog odluke o izmjeni odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
  financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini

  b)
  Prijedlog izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
  i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini

 19. a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina
  b) Prijedlog odluke o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka
 20. Prijedlog
  odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge
  energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom
  energijom

 21. a) Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
  b) Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
 22. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb
 23. Prijedlozi odluka o određivanju imena ulica na području grada Rijeke
 24. Prijedlog Statuta Dječjeg doma “Tić” Rijeka
 25. Prijedlog odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina
 26. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke
 27. Prijedlog
  odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova
  održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke

 28. a) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji Marčeljeva Draga)
  b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji u k.o. Zamet)
 29. a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči
  b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene  javnog dobra u k.o. Hosti

Predsjednica
Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

Kalendar događanja