Značajna pažnja posvećena je Urbanoj aglomeraciji Rijeka koja je u rujnu formalno ustrojena kao prva u Hrvatskoj, a u kojoj su osim Rijeke, tri grada i šest općina iz našeg okruženja. “Vrata Aglomeracije i dalje su otvorena i drugim jedinicama lokalne samouprave”.rekao je gradonačelnik te dodao kako se upravo radi na dvoršenju Strategije razvoja aglomeracije čije je donošenje preduvjet javljanja na natječaj za sredstva predviđena za projekte iz tih izvora financiranja. Gradsko vijeće moglo bi već na idućoj sjednici raspravljati o toj Strategiji.

Gradonačelnik je kao primjer projekata koje će Rijeka prijaviti na financiranje iz tih natječaja izdvojio Gradsku knjižnica, Muzej grada Rijeke i MMSU koji bi se trebali smjestiti na pordučju bivše tvornice Benčić. U ovom izvještajnom razdoblju formirane su dvije nove tvrtke: Centar kompetencije za pametne gradove i Centar za unaprjeđenje kvalitete u brodograđevnoj industriji na razini cijele Hrvatske, koji je ustrojen u sinergiji s partnerima poput Sveučilišta. Potpisani su i ugovori za čitav niz projekata koji se financiraju iz raznih fondova, u iznosu 29 mil. kuna, od čega je 24 mil kuna iz EU fondova. Formirana je još jedna gradska ustanova; Centar za profesionalnu rehabilitaciju, u partnerstvu s Državom, pri čemu je Grad većinski vlasnik. Nastavljene su aktivnosti projekta Smart Cities, među kojima je izdvojio povezivanje servera u Gradu Rijeci sa Sveučilištem, što je omogućilo povezivanje riječkih osnovnih škola u mrežu.

Gradonačelnik je kazao kako je taj period označio i početak rada tvrtke Poslovni sustavi koja je preuzela dio poslova KD Autotrolej i TD Rijeka promet, a u sklopu te tvrtke je i tvrtka Rijeka plus koja je preuzela poslove parkiranja. Ostvarene je ušteda od 3,4 milijuna kuna i za taj je iznos smanjena subvencija za troškove javnog prijevoza. Plan je da do sredine ove godine u Poslovne sustave, odnosno Rijeka plus integriraju i preostala komunalna i trgovačka društva, osim KD Vodovod i kanalizacija, koji će za sada ostati van toga dok se ne vidi u kojem će se smjeru razvijati aktivnosti vezane u vodoopskrbi, na razini Hrvatske. Bilo je i puno investicija, posebno je izdvojio nabavu autobusa koji koriste plin, jer je nabavljeno 9 novih autobusa, od čega 4 zglobna, a s tim se programom nastavlja i dalje. U funkciju stavljen i Nogometni kamp na Rujevici, privatna inicijativa realizirana uz obilatu pomoć Grada. Ostvareni su i izuzetni turistički rezultati za 18 % povećan broj dolazaka a broj noćenja za 25%. povećan je i boj kapaciteta, kazao je gradonačelnik, zaključujući svoje Izvješće.
 
U raspravi koja je potom uslijedila bilo je riječi o iseljavanju mladih iz Rijeke, potrebi demografske obnove, neostvarenim gradskim projektima, poput novog autobusnog kolodvora i prevelikim troškovima izgradnje riječkih kapitalnih sportskih objekata, kao i o budućnosti MB Galeb, za kojeg je dio vijećnika oporbe iznova predlagao da ga se potopi, kao podvodnu atrakciju.
 
Izmjene i dopune Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
Kako bi se javne garaže trajno prilagodile potrebama građana i pravnih osoba, izmjenama i dopunama Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu, uvedena je nova vrsta parkirne karte: mjesečna – noćna parkirnu kartu za korištenje javnih garaža radnim danom u vremenu od 16:00 sati do 8:00 sati idućeg dana, kao i na dane subota, nedjelja, blagdana i neradnih dana u vremenu od 00:00 do 24:00 sata. Cijene i uvjete korištenja parkirnih karata utvrdit će gradonačelnik na prijedlog nadležnog odjela.
 
Zamjena nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke sa tvrtkom Stadion Kantrida d.o.o
Tvrtka Stadion d.o.o  javila se na natječaj za kupnju zemljišta na Rujevici na način da će otkupiti gradsko zemljište za nešto manje 20 milijuna kuna, dok će se dio riješiti zamjenom zemljišta, a ostatak će tvrtka Stadion Kantrida d.o.o. platiti u obročnim iznosima u narednih pet godina. Zamjenom  nekretnina Grad Rijeka će postati vlasnik nekretnina u građevinskoj čestici planirane prilazne ceste nogometnom kampu Rujevica ukupne površine 3.522 m2 i ukupne vrijednosti 1.232.700,00 kn, uz plaćanje razlike u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene.