Sjednica gradskog vijeca

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Obavijest o prestanku mirovanja mandata člana Gradskog vijeća Grada Rijeke
  Napomena: pod ovom točkom dnevnog reda predsjednica Gradskog vijeća podnijet će usmenu obavijest.
 2. Izbori i imenovanja
 3. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke
 4. Izvješće Gradonačelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine
 5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Rijeke za 2010. godinu
 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2011. godinu
  Napomena: materijal za ovu točku dnevnog reda otiskan je kao separat i dostavlja se u prilogu.
 7. Prijedlog
  odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone za obračun
  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

 8. Prijedlog odluka o predlaganju članova/ica nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Rijeka ima udjele
  Napomena: materijal za ovu točku dnevnog reda bit će dostavljen naknadno.
 9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Rijeke
 10. Prijedlog
  odluke o davanju naknadne suglasnosti na Izmjene Detaljnog plana
  raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u
  sportu Grada Rijeke za 2011. godinu – Aktivnosti koje se sufinanciraju
  putem Riječkog sportskog saveza

 11. Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Rijeka
 12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole “Fran Franković” 
    

Predsjednica
Gradskog vijeća  
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.