Zbirno Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2012. godinu

Ovo Izvješće, sadržajno je, rezime pojedinačnih Izvješća o radu vijeća mjesnih odbora,
a sastoji se od tekstualnog dijela, prezentacije kroz fotografije,
tabelarnog prikaza pregleda aktivnosti vijeća mjesnih odbora, Izvješća o realizaciji Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora Grada Rijeke, Zbirnog pregleda prijavljenog i riješenog komunalnog nereda po mjesnim odborima i Zbirnog pregleda prijavljenih i riješenih oštećenja komunalne infrastrukture po mjesnim odborima.

Vijeća mjesnih odbora, u suradnji sa odjelima
gradske uprave, te komunalnim i trgovačkim društvima Grada, provode
aktivnosti vezane za utvrđivanje i rješavanje problema i potreba građana
u komunalnom opremanju u cilju poboljšanja kvalitete stanovanja,
zaštite okoliša i uređenja područja mjesnog odbora. U sklopu svojih
programa rada i financijskih planova provode i čitav niz aktivnosti
kojima se nastoji zadovoljiti potrebe i interese građana iz područja
zdravstva i socijalne skrbi, održivog razvoja, ekologije, kulture,
sporta i rekreacije, brige o djeci i informiranja građana. Ove sadržaje
bilo bi nezamislivo provesti bez volonterskog doprinosa naših
sugrađana, te donacija i sponzorstava institucija javnog i gospodarskog
sektora.

Obimnost rada vijeća mjesnih odbora potvrđuju 384
održane sjednice vijeća, 3 zbora građana, 372 održana sastanka s
djelatnicima odjela gradske uprave, komunalnih i trgovačkih društava te
96 sastanaka sa predstavnicima drugih pravnih osoba, državnih i
županijskih tijela, ustanova i sl.  

Zastupljenost realizacije programskih aktivnosti
vijeća u pojedinim segmentima gore navedenih područja izuzetno je
visoka. Sva 34 vijeća mjesnih odbora provodila su aktivnosti na području
brige o djeci, 33 vijeća imala su programske aktivnosti iz područja
kulture, 32 vijeća mjesnih odbora bila su aktivna u programima iz
područja sporta i rekreacije , te zdravstva i socijalne skrbi. 29
mjesnih odbora obilježilo Dane mjesnih odbora, 25 mjesnih odbora provelo
je akciju “Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor”, 16 mjesnih odbora
provelo je 39 ekoloških akcija i 4 akcije čišćenja, a 10 vijeća mjesnih
odbora izdalo je 12 biltena – informativnih glasila.

Zbirno Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2012. godinuUkupno je realizirano oko 210 događanja i to 102 na području zdravstva i socijalne skrbi (akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, darivanja krvi, razna predavanja o zdravlju i sl., Solidarnost na djelu, i sl.),  216 najrazličitijih aktivnosti na području kulture, od čakavskih večeri poezije, nastupa kulturno umjetničkih društava i udruga, kulturno zabavnih programa, promocija knjiga, filmova, dramskih priredbi i igrokaza, koncerti, izložbe, a sve u suradnji sa poznatim i manje poznatim umjetnicima (slikarima, piscima, vokalnim skupinama, solistima, glumcima…).

Na području sporta održano je 78 turnira u 15 disciplina na kojima je učestvovalo i/ili pratilo program oko 2400 naših sugrađana. Aktivnosti su provedene u suradnji sa sportskim klubovima, školama i vrtićima.  Iz područja brige o djeci provedeno je oko 160 događanja ponovno u suradnji sa vrtićima, te osnovnim i srednjim školama, a samo u prosincu,  mjesecu radosti za najmlađe održane upriličen je doček Djeda Božićnjaka, Djeda Mraza ili Svetog Nikole u sva 34 mjesna odbora, a poklon je dobilo 3500 djece najmlađe dobi. Doprinos vizualnom identitetu grada unutar akcije “Birajmo naj okućnicu, balkon, prozor” dalo je oko 500 naših sugrađana.

Transparentnost rada vijeća prikazana je na web stranicama svakog pojedinog mjesnog odbora unutar portala rijeka.hr, kao i na portalu MojaRijeka.hr, u obliku zapisnika sjednica, obavijesti, izvještaja, biltena i sl. Lokalni mediji (Novi list, Kanal Ri, Ri TV, La voce del popolo…) također prate najave i događanja pojedinih aktivnosti određenog vijeća.

Zbirno Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora za 2012. godinuUspješnost realizacije svake aktivnosti i programa ovisi  o dobroj suradnji svih čimbenika.  Vijeća mjesnih odbora postižu vrlo dobru suradnju sa odjelima gradske uprave, komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke, što je dodatni preduvjet za uspješnost i efikasnost realizacije određenog programa odnosno projekta. Brojna događanja po pojedinim područjima rada, izuzetno velik broj korisnika programa, te brojni volonteri koji učestvuju u realizaciji programa rada vijeća mjesnih odbora dodatni su pokazatelji uspješnosti rada vijeća mjesnih odbora.

Daljnji rad i razvoj mjesne samouprave, odnosno vijeća, uvelike ovisi o angažmanu volontera. Ovim putem zahvaljujemo svim dosadašnjim volonterima, donatorima i suradnicima bez kojih rad vijeća ne bi bio moguć, niti zamisliv te ujedno pozivamo naše sugrađane, da se i ubuduće uključe u rad vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke. Nove ideje i prijedloge kao i pomoć u njihovoj realizaciji rado ćemo prihvatiti, a vrata mjesnih odbora otvorena su za sve generacije naših sugrađana.

Pojedinačna izvješća o radu pojedinog vijeća sa detaljnijim prikazom naziva programa, učesnika kao i prihodima i rashodima mogu se pogledati na web stranici pojedinog mjesnog odbora na linku “Akti Vijeća”.