Pojašnjavajući prijedlog proračuna, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel istaknuo je kako je proračun za 2012. godinu u iznosu od 835 milijuna kuna za oko 10,7 % ili 100 milijuna kuna manji od prvog rebalansa proračuna za 2011. godinu.
” Naime, u 2011. godini planirani su primici od zaduživanja u visini od 116,4 mil. kuna uglavnom s osnove preuzimanja izvršenih ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada i ulaganja u prometnice koja su financirala trgovačka društva u vlasništvu Grada, a radi povećanja vrijednosti nefinacijske imovine u poslovnim knjigama Grada. Kako je i ove godine planiran nastavak preuzimanja cesta, proračun za 2012. godinu realno je smanjen za 36 milijuna kuna ili 3%,” kazao je gradonačelnik Obersnel.
Iako projekcije Ministarstva financija za 2012. godinu predviđaju stopu rasta poreza na dohodak od 3,5%, pri planiranju prihoda od poreza i prireza na porez na dohodak za 2012. godinu, opreznije se pristupilo procjeni navedenih prihoda te su planirani s postotkom rasta od samo 1,0% u odnosu na 2011. godinu.

Također, smanjeni su planirani prihodi od imovine smanjeni te prihodi od upravnih i administrativnih prihoda, što se ponajviše odnosi na komunalni doprinos.
S obzirom na realno smanjenje prihoda, smanjene su određene kategorije rashoda, nastojeći voditi računa da se radi o rashodima koji će najmanje utjecati na standard građana. Navodeći najznačajnija smanjenja, gradonačelnik Obersnel je istaknuo kako su javne potrebe u kulturi smanjene za 37%, javne potrebe u sportu za 34%, javne potrebe u tehničkoj kulturi za 17%, sredstva za informiranje za 29%, političke stranke za 10%, protokol za 11%, materijalni rashodi za 6%, plaće za djelatnike grada i proračunske korisnike za 3%, naknade za rad članova Gradskog vijeća za 5%, naknade za kazališnih i upravnih vijeća za 10%, manifestacije i pokroviteljstva za 22% te troškovi upravljanja poslovnim prostorima 18%, a naknade građanima 13%.

Do povećanja sredstava došlo je prije svega za projekte pa su tako sredstva za izgradnju Centralne zone za gospodarenjem otpadom Marišćina povećana za 23%, za sanaciju odlagališta Viševac za 29%, za komunalne prioritete Mjesnih odbora 22%, potpore poduzetništvu za 14%, integraciju djece s posebnim potpora za 61%, za dogradnju OŠ Srdoči 212%, a program širih javnih potreba u školstvu za 10%.

Gradsko
vijeće donijelo je Odluku o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu
za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe
toplinskom energijom, kojom će se građanima koji imaju centralno
grijanje priključeno na sustav toplana povećati cijena grijanja.
Direktor Energa Sanjin Kirigin pojasnio je povećanje troškova na
primjeru stana veličine 65 m2, istaknuvši kako će prosječni mjesečni
trošak u mjesecima zagrijavanja prostora za domaćinstvo od 65 m²
iznositi nešto više od 700 kuna, dok će van sezone grijanja taj trošak
iznositi oko 200 kuna, što znači da se radi o ukupnom povećanju cijene
od 37,67 %. Godišnje će takvo domaćinstvo za grijanje plaćati 5.956,91
kunu, što znači da razlika u cijeni na godišnjoj razini iznosi 1.630,02
kn, odnosno 135,85 kuna mjesečno. Energo toplinskom energijom
opskrbljuje oko 16% domaćinstava u Rijeci. Kirigin je iznio usporedbu
troškova kad bi se stan te veličine grijao nekim drugim energentom –
grijanje strujom bi godišnje stajalo 7.712,16 kuna, grijanje naftom
7.702,67 kuna, a grijanje plinom 4.865,74 kuna.

Opširnije na Rijeka.hr.