Projekt postavljanja turističke
signalizacije na području grada Rijeke izradila je Turistička zajednica grada
Rijeke u suradnji s Rijeka prometom d.d., Odjelom za komunalni sustav Grada
Rijeke te Hrvatskim cestama d.d. Po ishodovanju suglasnosti nadležnih
cestara,  krenulo se u realizaciju postavljanja turističke signalizacije
kako bi se ne samo turisti već i domicilno stanovništvo lakše snalazili u
prometu prilikom pronalaženja kulturno-povijesnih i sportskih sadržaja koje
nudi naš grad. Označavanje će se nastaviti i u 2015. godini, kada će se proširiti
i na šire područje grada Rijeke.