Plaža Sablićevo, kupači, more, riječke plaže

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu
skrb Karla Mušković, deset mjerenja kakvoće mora Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
PGŽ na 21 točki u 2018. godini, pokazalo je kako je na većini plaža more
izvrsne kakvoće. Svaka plaža ocijenjena je pojedinačnom, godišnjom i konačnom
ocjenom, koja govori o kvaliteti mora u protekle četiri godine, uz napomenu da su
hrvatski standardi nešto stroži od europske direktive.

Kontrola kakvoće mora u 2018. provedena je svakih petnaestak
dana u razdoblju od 14. svibnja do 19. rujna. Kakvoća mora na većini riječkih
plaža (94,29%) ocijenjena je pojedinačnom ocjenom izvrsno, dobru kakvoću mora
imalo je 4,29% uzoraka (po jedan uzorak s plaža Kupalište Hotela Jadran,
Kantrida – Rekreacijski centar 3. maj i Kantrida – Dječja bolnica, te više
uzoraka s plaža Kantrida – zapad i Kantrida – istok,), a ocjenu zadovoljavajuće
1,43% uzoraka (po jedan uzorak s plaža Kantrida – istok i Bivio – Dom
umirovljenika).

Riječke plaže spremne su za sezonu kupanja, osim plaže Sablićevo, na kojoj će do kraja lipnja biti završena sanacija stijenskog pokosa, a prvo ovogodišnje ispitivanje pokazalo je kako je kakvoća mora na svim riječkim plažama izvrsna, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.Što se tiče godišnjih ocjena, sve riječke plaže imale su
more izvrsne kakvoće, osim plaže Kantrida-zapad koja je dobila ocjenu „dobar“ i
plaže Kantrida-istok koja je dobila ocjenu „nezadovoljavajuća“. Temeljem konačnih
ocjena, može se reći da većina riječkih plaža ima more izvrsne kakvoće, osim
plaža Grčevo, Kantrida – zapad i Kantrida – Vila Nora koje su imale more
kakvoću procijenjenu dobrom, te plaže Kantrida – istok na kojoj je more bilo
zadovoljavajuće kakvoće.

Svakako, najproblematičnija riječka plaža tj. ona koja ima
povećano mikrobiološko opterećenje je plaža Kantrida – istok.
Nezadovoljavajućom konačnom ocjenom ocijenjena je od 2012. do 2015. godine, dok
je posljednje tri godine (od 2016. do 2018.) konačna ocjena kakvoće mora na toj
plaži, ipak, zadovoljavajuća. Prema navodima Nastavnog zavoda za javno
zdravstvo PGŽ područje Kantride karakterizirano je većim brojem priobalnih
izvora, što i utječe na konačne rezultate.

„Gotovo sve riječke plaže imaju izvrsnu kakvoću mora, što se
može pripisati značajnim investicijama u sabiranje otpadnih voda, a kako su
pred nama investicije u sklopu velikog EU projekta ‘Poboljšanje vodno-komunalne
infrastrukture na području aglomeracije Rijeka’ možemo očekivati kako će se ovakvo
stanje zadržati još dugi niz godina“, kazao je riječki gradonačelnik Vojko
Obersnel
.

Sanacija na plaži Sablićevo

Sezona kupanja na riječkim plažama počinje od 1. lipnja, a
traje do 15. rujna ili dulje, ovisno o vremenskim uvjetima. Grad Rijeka
trenutno održava 22 plaže – od  čega 13
na Kantridi i Kostabeli te 9 na Pećinama – koje se prostiru na ukupnoj površini
od 108 tisuća metara kvadratnih.

Prema riječima pročelnice Odjela za komunalni sustav Irene
Miličević
, sve su plaže spremne za korištenje, osim plaže Sablićevo, gdje je
došlo do odrona sa stijenskog pokosa pa je zbog opasnosti od daljnjih odrona,
zabranjen pristup plaži. Radovi na sanaciji odrona počinju početkom idućeg
tjedna, a očekuje se da će biti gotovi do kraja lipnja.

Riječke plaže spremne su za sezonu kupanja, osim plaže Sablićevo, na kojoj će do kraja lipnja biti završena sanacija stijenskog pokosa, a prvo ovogodišnje ispitivanje pokazalo je kako je kakvoća mora na svim riječkim plažama izvrsna, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.Za uređivanje plaža iz sredstava koncesija i koncesijskih odobrenja
te komunalne naknade u 2019. godini osigurano je preko 3,5 milijuna kuna, od
čega se 900 tisuća odnosi na sanaciju stijenskog pokosa na Sablićevu, 900
tisuća osigurano je za održavanje plaža sukladno Planu upravljanja pomorskim
dobrom za 2019. godinu, dok se 1,7 milijuna kuna odnosi na radove iz Programa
održavanja komunalne infrastrukture, kao što su građevinsko-zanatski radovi
redovnog održavanja, čišćenje plaža i mora, izvedba privremenih priključaka ili
pak utrošak vode i struje.

Ovih 900 tisuća kuna osiguranih za održavanje plaža odnosi
se na dohranjivanje plaža šljunkom, održavanje svih objekata i uređaja na
plažama od sanitarnih objekata preko sunčališta do prilaza plažama, kao i
sanaciju štete od olujnog juga u listopadu prošle godine, koje je najviše
oštetilo plažu S zavoj na Preluku. Također, ovim sredstvima se održava hortikultura,
kao i platforme za osobe s posebnim potrebama postavljene na plaži Ploče.

I ove će godine do kraja rujna na plaži namijenjenoj osobama
s invaliditetom Kostanj biti angažirana spasilačka služba, za što je u gradskom
proračunu osigurano 10 tisuća kuna.