Lista reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje te Dopunska lista produžene produžene su na rok od sljedeće dvije godine, odnosno do 3. srpnja 2021. godine.

Trenutno se na Listi prvenstva nalazi 305 osoba koje nisu
realizirale kupnju stana, a na Dopunskoj listi 402 osobe, dakle sveukupno 707
potencijalnih kupaca za stanove na budućim projektima. Kako je istaknula
pročelnica Odjela za gospodarenje imovinom Denis Šulina, trenutno se pokušavaju
iznaći rješenja da se projekti u Rijeci uklope u maksimalnu cijenu POS-a, što
je otežano zbog stanja u građevinskom sektoru te zbog konfiguracije terena,
koji zahtijeva nešto složeniju gradnju.

„U tijeku je izrada novog koncepta i Idejnog projekta za
izgradnju višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac I. faza. Ukoliko
analiza troškova izgradnje iz Idejnog projekta pokaže zadovoljavajuće rezultate
odnosno da je sukladno troškovniku moguće uklopiti se u cijenu POS-a koja
iznosi maksimalnih 9.000,00 kn po m2, Agencija će krajem ove godine započeti
postupak javne nabave za usluge projektiranja i izgradnje višestambenih zgrada.
Ako na natječaju pristigne zadovoljavajuća ponuda, sklopit će se ugovor za
projektiranje i građenje te početkom 2020. godine započeti s izgradnjom i
prodajom stanova po Osnovnoj i Dopunskoj listi prvenstva. Osim navedene
lokacije, Agencija neprestano traži i razmatra nove potencijalne lokacije koje
će se, ako se pokažu pogodne, uzeti u obzir za moguću gradnju stanova iz
Programa POS-a“, ističu u Agenciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Više o Programu društveno poticane stanogradnje dostupno je na portalu Grada Rijeke.