Pilotski
klub “Krila Kvarnera”, DVD “Drenova” i DVD “Sušak” u dane kada
je proglašena velika ili vrlo velika opasnost za nastajanje i širenje šumskih
požara organiziraju stalno dežurstvo radnim danima od 14 do 20 sati i od 10 do
20 sati nedjeljom i u dane blagdana.

Pored
operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke (telefon 193) i
Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Službe za sustav 112, Županijskog
centra 112 Rijeka, 24-satno dežurstvo će se organizirati u Direkciji kojoj se
požar može dojaviti pozivom na broj telefona 08005100. Dojave koje zaprimi
Direkcija ili Županijski centar 112 prosljeđuju se u operativni centar Javne
vatrogasne postrojbe Grada.

Grad Rijeka i Pilotski klub ”Krila Kvarnera” i ove su godine sklopili Ugovor
o obavljanju poslova avioizviđanja u svrhu zaštite ljudi i imovine od požara i
ekoloških opasnosti, i to na područjima: Aerodrom Grobnik – Klana – Kastav –
Preluk – obalni pojas – sredina Kvarnera – Šmrika – Zlobin – D. Jelenje –
Aerodrom Grobnik, tj. granični prostor sa susjednim općinama.