Invalidska kolica

Ova ustanova će svoje financije osiguravati putem pružanja
usluga i neće biti proračunski korisnik, već bi trebalo sredstva osigurati
davanjem usluga na tržištu. Naručitelji će biti HZZO, Zavod za zapošljavanje,
Zdravstveno osiguranje i dr.  Centar za profesionalnu rehabilitaciju bi trebao organizirati i izvoditi
profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, sudjelovati u
utvrđivanju radnih i općih sposobnosti, analizirati mogućnosti zapošljavanja i
uključivanja u rad; izrađivati procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i
usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja; provoditi radno
osposobljavanje, dokvalifikacije, prekvalifikacije i programe za održavanje i
usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti, u razdoblju do
zapošljavanja.

S obzirom na to da je Zakonom propisano da Centar za profesionalnu
rehabilitaciju
zajednički osnivaju Republika Hrvatska i jedinica lokalne i
područne samouprave, osnivački udio Republike Hrvatske iznosit će 49% a Grada
Rijeke 51%. Usluge profesionalne rehabilitacije Centar će obavljati za područje
grada Rijeke, Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije. Za
početak rada Centra Republika Hrvatska će izdvojiti 500.000,00 kuna, a Grad
Rijeka 100.000,00 kuna. Do izbora ravnatelja, privremenom ravnateljicom Centra
imenovana je Ivana Lulić.

Vezane vijesti: Aktualni
sat 20. sjednice gradskog vijeća