HNK Rijeka

Naime, Glavna
skupština HNK Rijeka je 27. kolovoza 2013. g. donijela odluku o povećanju
temeljnog kapitala Društva i to ulaganjem prava – potraživanja koja su Grad
Rijeka i Stichting Social Sport iz Nizozemske, kao jedini dioničari imali prema
HNK Rijeka.

Grad
Rijeka je tako u temeljni kapital Društva uložio svoja prava i potraživanja
prema njemu, a na osnovu prenesenih potraživanja Ministarstva financija na ime
duga za poreze, doprinose i druga javna davanja u iznosu od 16.860.645,17 kn.
Na taj način Grad je stekao 168.606 redovnih dionica nominalnog iznosa 100,00
kn svaka, te sada raspolaže s ukupno 248.606 dionica, što predstavlja 30%
dionica društva.

Istovremeno
je izvršeno i ulaganje prava i potraživanja koja je Stichting Social Sport imao
prema Klubu na ime izvršenih uplata u iznosu od 54.010.000,00 kn te je na taj
način stekao 540.100 redovnih dionica nominalnog iznosa 100,00 kn svaka.
Fondacija sada raspolaže s ukupno 580.100 redovnih dionica, odnosno sa 70%
dionica društva.

Na taj je način
okončan formalno – pravni postupak preoblikovanja HNK Rijeka iz sportskog kluba
– udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo, sukladno odredbama Zakona o
sportu i Ugovoru o partnerstvu sklopljenog između Grada Rijeke, fondacije
Stichting Social Sport i HNK “Rijeka”, iz veljače prošle godine.

Na obostrano su
zadovoljstvo u potpunosti ispunjene i stavke o financijskom oporavku i
podmirivanju svih dugovanja HNK Rijeka iz tog Ugovora, a Fondacija je
ozbiljnost svojih namjera dokazala ispunivši ugovorne obveze prema HNK Rijeka
više od godinu dana prije roka.

Oznake