Luka Rijeka

LUKA RIJEKA d.d. („Društvo“) ovim putem obavještava javnost da je, temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdanju redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu uz odluku o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanjem, sukladno čl. 14. st.1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava i odluka o izmjenama Statuta Društva od 06.05.2015., a sukladno kriterijima određivanja konačne cijene novih redovnih dionica Društva koji su navedeni u prospektu izdanja i uvrštenja najmanje 6.000.000 do najviše 7.500.000 novih redovnih dionica Društva, koji je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga odobrila rješenjem, klasa: UP/I-976-02/15-01/05, ur. br.: 326-01-770-772-15-5 („Prospekt“) i objavljenog 23.06.2015. na internetskim stranicama Društva na sljedećoj adresi: http://www.lukarijeka.hr/hr/spo/spo_materijali/default.aspx, te javnom pozivu na upis do najviše 7.500.000 novih redovnih dionica Društva u I. (prvom) krugu, II. (drugom) krugu i III. (trećem) krugu objavljenog 29.06.2015., utvrđena konačna cijena novih redovnih dionica Društva u iznosu od 40,00 kuna (slovima:četrdesetkuna) za jednu novu dionicu („Konačna cijena“).

Konačna cijena je jedinstvena za sve nove redovne dionice Društva koje su predmet javne ponude sukladno Prospektu.

Napomena o izvoru:
LUKA RIJEKA d.d. Rijeka
Riva 1, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 496-609
Fax: +385 51 496-509
E-mail: press@lukarijeka.hr
Web:  www.lukarijeka.hr