Rijeka, rascijepljeni grad koji to prestaje biti, tema je knjige Sabrine Žigo „Sušak – Rijeka 1948. Borderline“ koja se predstavlja u Muzeju grada Rijeke. Kao što kaže naslove knjige, riječ je o brisanju državne granice između Italije i Jugoslavije koja je između dva rata bolno dijelila grad u dva dijela, jednako onako kako je to nakon Drugog svjetskog rata činio zid podignut između dva dijela Berlina. Riječki zid kao Berlinski zid prije Berlinskog zida? Eto, novog priloga neobičnih povijesnih situacija koje vezujem uz grad na Rječini.

Produžetak istoimene izložbe

Knjiga se završni, izdavački čin istoimene izložbe kojom je 2018. obilježena 70. obljetnica ujedinjenja Rijeke i Sušaka u jedan grad. Izložba je bila postavljena u Muzeju grada Rijeke, prikazujući jedan od ključnih događaja novije riječke povijesti, okolnosti njegova nastanka i njegove posljedice za daljnji razvoj grada kao regionalnog središta. Za kompleksnu i burnu povijest grada na Rječini, koja je odredila njegov prepoznatljiv višenacionalni i multikulturalni identitet, taj je događaj istodobno značio zaključak i novi početak. Nakon teške bitke za Rijeku, grad je diplomatskim putem, Ugovorom o miru sklopljenim u Parizu 1947., pripojen saveznoj socijalističkoj Jugoslaviji i federalnoj Hrvatskoj. Time je međunarodnopravno omogućeno administrativno ujedinjenje Sušaka i Rijeke u jedan grad, što se dogodilo u veljači 1948. godine.

Tijekom priprema za izložbu istražena je obimna arhivska građa, dio građe za izložbu bio posuđen iz hrvatskih i inozemnih ustanova te  prikupljeni novi važni predmeti koji su uključeni u muzejski fundus. Posljedično je prikupljen velik dio sadržaja knjige koja je pred nama, a koja usmjerava dodatno svjetlo na okolnosti ujedinjenja Rijeke i Sušaka. U pitanju je povijesni, politički i društveni kontekst, uključujući europsku dimenziju događaja, što je  potkrijepljeno autentičnom dokumentarnom građom i uvidom u životne prilike građana Sušaka i Rijeke.

Prijelomni povijesni trenutak za Rijeku

Knjiga kronološki prati i objašnjava događaje od kraja Prvoga do kraja Drugoga svjetskog rata i neposrednog poraća, ponajprije promatranjem konkretnih posljedica kojima je međunarodna diplomacija utjecala na integriranje riječke urbane cjeline. Podnaslov Borderline ne odnosi se simbolički samo na konkretnu granicu na Rječini već u širem smislu označava slojevitost pratećih događaja iza kojih je stajao imperijalni interes posezanja za tuđim teritorijem. Presudni su pritom utjecaji velikih sila i država te posljedično tumačenje i provedba međunarodnog prava i državnopravnih pitanja sukobljenih strana. U čitavom tom hodu po rubu glavno je pitanje prava na teritorij u povijesnoj ili etnografskoj kategoriji.

Ujedinjenje Sušaka i Rijeke u jedan grad – Rijeku 1948. presudno  je obilježilo daljnji razvoj regionalnog središta – Rijeke u sklopu socijalističke Jugoslavije. Jedan je to među više povijesnih trenutaka što su odredili identitet grada koji danas vidimo kao višenacionalan, multikulturalan i pluralističan.

Knjiga će biti predstavljena u Muzeju grada Rijeke (zgrada Kockica na Trgu R. Zanelle 1/1), u srijedu, 16. lipnja, u 12 sati.

U predstavljanju sudjeluju: dr. sc. Maja Polić, mr. sc. Ervin Dubrović i Sabrina Žigo.