Jadroagent

„Sukladno
odredbi članka 464. Zakona o tržištu kapitala, kao predsjednik Nadzorna
odbora Društva Jadroagent d.d., prijavljujem otpuštanje 1.200 redovnih
dionica Jadroagenta d.d. pojedinačnog nominalnog iznosa od po 400,00 kn,
oznake JDGT-R-A koje sam izvršio dana 28. veljače 2012.g. Otpuštanje
dionica izvršio sam darovnim ugovorima supruzi g. Antici Brnelić, te
unukama Nini i Nori Bašić, svakoj po 400 dionica.

Prije opisanog prijenosa imao sam u svom vlasništvu 4.827 dionica
istog dioničkog društva, što čini 4,3547% temeljnog kapitala
Jadroagenta d.d. Nakon prijenosa dionica vlasnik sam 3.627 dionica
navedenog dioničkog društva, što predstavlja 3,2721% temeljnog kapitala
Društva.“

JADROAGENT d.d.
Nikola Babić, direktor

NAPOMENA O IZVORU:
Jadroagent d.d. Rijeka
Trg Ivana Koblera 2, 51000 Rijeka
Tel: +385 51 780 676
Fax: + 385 51 211 817
e-mail: ankica.cvitan@jadroagent.hr
web: www.jadroagent.hr