HGSS

 

Predložena lokacija heliodroma nalazi se unutar područja
planske namjene namijenjenog za izgradnju infrastrukturnih građevina od
državnog i županijskog značaja. 

Hrvatska gorska služba spašavanja je
javna služba-udruga organizirana na razini Republike Hrvatske koja
obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te se sukladno
Zakonu o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja sredstva za razvoj
infrastrukture osiguravaju u državnom proračunu dok se sredstava za
financiranje redovite djelatnosti osiguravaju u proračunu jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Kalendar događanja