Gradilište arheološkog parka u Starom gradu

Radovi će biti dovršeni krajem srpnja ove
godine. Projekt uređenja Arheološkog parka i okolnih pješačkih površina izrađen
je na temelju idejnog rješenja arhitekta prof. Nenada Fabijanića, koje je kao
prvonagrađeni rad odabran javnim arhitektonskim natječajem.  U sklopu
projekta bit će postavljen balkon uz crkvu Sv. Sebastijana, što će omogućiti
atraktivni doživljaj Arheološkog trga. Sve stepenice zone predviđene su kao
masivi kamena kirmenjak – štokano antico, a realizacijom ovog projekta bit će
omogućena maksimalna prezentacija nalazišta s donje strane i neometano
funkcioniranje okolnih ulica.