Zainteresirani se mole da sa sobom ponesu svu relevantnu
dokumentaciju, a više informacija mogu dobiti putem e-maila:
pomoc@sos-rijeka.org, na broju telefona 051211888 ili mobitela 0912118882.

Osim toga,
žrtve svih oblika nasilja svakim radnim danom mogu u udruzi SOS Rijeka dobiti
besplatnu pravnu i psihološku pomoć i savjetovanje. Za više informacija, možete
se javiti na e-mail: pomoc@sos-rijeka.org, kao i na već navedene brojeve telefona.