Gradska Ura

Naime, Hrvatski Crveni križ uputio je apel javnosti za pomoć
stanovništvu Filipina, koje je 8. studenoga ove godine pogođeno tajfunom
Haiyan, jednim od najjačih tajfuna koji su ikada zabilježeni na tom području.
Kombinacija snažnog vjetra, brzine i do 275 kn/h i visokih valova bila je
pogubna za ljudske živote, prouzročila je veliku štetu i uzrokovala
raseljavanje. Prikupljena novčana sredstva Hrvatski Crveni križ uputit će
međunarodnoj federaciji Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koja koordinira
međunarodnu humanitarnu pomoć. Prema procjeni Odjela za socijalnu skrb i razvoj
Vlade Filipina, 9,5 milijuna ljudi pogođeno je ovom katastrofom, 450.000 ljudi
smješteno je u 1.790 evakuacijskih centara, dok je 182.000 ljudi pronašlo
privremeni smještaj kod rodbine i prijatelja. Prema objavi Ujedinjenih naroda
broj poginulih mogao bi doseći do 10.000.

Volonteri i osoblje Filipinskog Crvenog križa sudjeluju u
aktivnostima potrage i spašavanja, obavljaju procjenu potreba i pružaju pomoć.
Zbog velike štete na infrastrukturi još uvijek je teško napraviti potpunu
procjenu nastale štete. Grad Rijeka uključit će se u akciju za pomoć stradalima
na Filipinima te je predložena donacija od 50.000 kuna na račun Hrvatskog
Crvenog križa. S obzirom navedena sredstva nisu osigurana u Proračunu Grada
Rijeke za 2013. godinu, sredstva je potrebno osigurati iz Proračunske zalihe
Grada Rijeke za 2013. godinu. Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za
2013. godinu utvrđeno je da su u Proračunu planirana sredstva proračunske
zalihe u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kuna koja će se koristiti za zakonom
utvrđene namjene.

Zakonom o proračunu  propisano je da se sredstva
proračunske zalihe koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih
nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo
moguće predvidjeti. Zakon nadalje propisuje da se sredstva proračunske zalihe
koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica
elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događa i
ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.
O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

Kalendar događanja