Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ) u sklopu HRZZ projekta – HESC projekta (http://hesc.uirs.si/hr-hr/) koji istražuje kvalitetu života i stanovanja u Hrvatskoj planira, poziva zainteresirane građane Rijeke na sudjelovanje u fokus grupi o kvaliteti života u riječkim stambenim naseljima, kako starima (izgrađenima od 1945. do 1990.) tako i novima (izgrađenima nakon 1991.)

Cilj je istraživanja prikupiti informacije o tome koliko su stanovnici ovih naselja zadovoljni kvalitetom života i stanovanja koje im pružaju njihovi stanovi, zgrade i naselja, te što misle kako se kvaliteta života i stanovanja u njihovim naseljima može unaprijediti.

Fokus grupa planirana je za ponedjeljak, 13. lipnja, u 18.00 sati, u prostoru Društva arhitekata Rijeka (DAR-a), ul. Ivana Dežmana 2/A. U fokus grupi sudjelovat će šest do deset sudionika/ca, a diskusiju će voditi istraživači iz IDIZ-a. Predviđeno trajanje fokus grupe je između 60 i 90 minuta. Ako bude zainteresirano više sudionika organizirat će se i dodatna fokus grupa.

Za sve sudionike/ce osigurana je nagrada u vidu potrošačkog bona za trgovine „dm“, u visini od 100 kuna.

Svi zainteresirani za sudjelovanje, mogu se prijaviti na e-mail adresu svircic@idi.hr sa sljedećim podacima: ime (i prezime), spol, dob, kontakt telefon i naziv naselja u kojem stanujete.

„Vaša diskusija u fokus grupi može značajno doprinijeti izradi smjernica za obnovu i planiranje stambenih naselja u Hrvatskoj u smislu osiguravanja primjerene stambene politike te obnove i planiranja naselja. Vaš identitet kao sudionika/ce fokus grupe bit će zaštićen, a rezultati će biti dostupni samo u znanstvene i istraživačke svrhe.“, navodi se u pozivu istraživačkog tima IDIZ-a.

Fokus grupa u Rijeci organizira se u sklopu projekta “Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske” koji provodi Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

(Foto: Goran Grudić)