Prihod od prodanih lampiona namijenjen je Centru za autizam
Rijeka, kao pomoć za izgradnju senzornog parka. Više u prilogu.