Analiza digitalne spremnosti hrvatskih gradova - Kompozitni indeks / Foto: Apsolon
Analiza digitalne spremnosti hrvatskih gradova – Kompozitni indeks / Foto: Apsolon

Studija ne samo da pokazuje trenutno stanje digitalne
spremnosti hrvatskih gradova, već može poslužiti i kao temelj za donošenje
planova i kontinuirano praćenje napretka gradova u području digitalizirane
transformacije gradova.

U svojoj studiji Apsolon je gradove podijelio u tri
kategorije – velike (Zagreb,Split, Rijeka, Osijek), srednje (Zadar, Velika
Gorica, Slavonski Brod, Pula i Karlovac), te manje gradove (Sisak, Varaždin,
Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Kaštela, Samobor, Vinkovci, Koprivnica, Đakovo,
Vukovar.)

Pet kriterija

Indeks digitalne spremnosti u Apsolonu osmišljen je kao
složeni indeks sastavljen od pet pojedinačnih kriterija – dostupnost kvalitete
E-usluga (broj administrativnih usluga i stupanj njihove digitaliziranosti),
dostupnost servisnih informacija na stranicama grada i razvijenost objedinjenih
servisa za plaćanje u gradu, potom dostupnosti gradskih podataka, participaciji
građana u odlučivanju te komunikacijskim kanalima između gradske uprave i
građana, odnosno dostupnosti podataka i vremenu u kojem se građanima odgovara
na pitanja.

Rijeku kao najnapredniji grad u Hrvatskoj u odnosu na
digitalizaciju karakterizira osobito naglasak na otvorenosti i komunikaciji s
građanima – Ivana Novoselac

Nakon ovakvog indeksiranja i rangiranja, titula šampiona
digitalizacije među hrvatskim gradovima pripala je Gradu Rijeci. Kako je
portalu gradonacelnik.hr kazala voditeljica projekta Ivana Novoselac, Grad Rijeka po najviše promatranih
kriterija ostvario najveće pomake u sustavnom podizanju kvalitete svojih
usluga, ali i otvaranju podataka i komunikacijskih kanala prema građanima.

„Rijeku kao najnapredniji grad u Hrvatskoj u odnosu na
digitalizaciju karakterizira osobito naglasak na otvorenosti i komunikaciji s
građanima. Njezina uprava orijentirana je na preglednu i jasnu komunikaciju
(npr. vrlo jasan centraliziran pristup e-Uslugama s dobro organiziranim
pristupom svim automatiziranim uslugama i dostupnim obrascima), otvorenost i
participativnost upravljanja (najveći broj setova otvorenih podataka,
kvalitetni alati za vizualizaciju i participativno budžetiranje i sl.)’,
ističe.

Zagreb je u ukupnom poretku vrlo blizu Rijeke, pobjednik u
kategoriji srednjih gradova je Pula, a među manjim gradovima ističe se Sisak.