„Ovaj Program predstavlja krovni sektorski dokument koji se odnosi na dugoročno razdoblje od osam godina, uz planiranu reviziju dokumenta na polovici provedbenog razdoblja, točnije 2026. godine kako bi se sam Program uskladio sa stvarnim stanjem i potrebama“, kazao je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović, uz kojeg je na predstavljanju bila i zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan. Zamjenica Krpan je naglasila kako je jedna od najvažnijih odlika procesa izrade ovog Programa, što i dalje treba nastaviti razvija i poticati, što su u njegovo stvaranje aktivno uključeni mladi.

Predstavljanju su prisustvovali i predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj te predsjednik Savjeta mladih Grada Rijeke Luka Čanković.

Rijeka nositelj certifikata “Grad za mlade”

Svrha Programa je unaprjeđenje statusa mladih u Rijeci, između ostaloga, uspostavom kontinuiranog dijaloga s mladima te nastavak mjerljivog praćenja provedbe politika za mlade u Rijeci, koji se može pohvaliti certifikatom „Grad za mlade“ za razdoblje od 2021. do 2024. godine, priznanjem koje se dodjeljuje gradovima koji predano rade na stvaranju uvjeta za kvalitetan život te osobni i profesionalni rast svojih mladih.

Prezentacija Nacrta Programa za mlade Grada Rijeke gradskim vijećnicima

Lana Golob, Lucija Kero, Sanda Sušanj, Marko Filipović, Maša Cek i Sara Sušanj

Nacrtom Programa su strateški definirani ciljevi i mjere koje će Grad Rijeka provoditi u suradnji s partnerima, i to kroz tri dugoročna razvojna stupa koji potom definiraju ciljeve i razrađuju mjere s ciljem doprinosa rješavanju problema i zadovoljenju potreba mladih na području Rijeke. Programom se dugoročno želi unaprijediti kvalitetu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja mladih, ojačati opće uvjete za dobrobit i osamostaljenje mladih te osigurati poticajnu atmosferu u gradu za mlade.

Formiranje Fonda za mlade vrijednog 10 milijuna kuna

Izradom novog Programa za mlade koordinira Odjel za odgoj i školstvo, a pročelnica Sanda Sušanj izdvojila je novosti koje se predlažu novim Programom za mlade, u prvom redu istaknuvši formiranje Fonda za mlade, odnosno osiguravanja minimalnog financijskog iznosa od oko 10 milijuna kuna koji će se iz proračuna Grada osigurati za provedbu politika za mlade.

Portal „Moja Rijeka“ postaje portal za mlade, centralno mjesto dijeljenja svih informacija za mlade Riječanke i mlade Riječane sa svim relevantnim informacijama od njihovog interesa.

Neki od predloženih iskoraka su i osmišljavanje modela dodjele stanova u najam mladim korisnicima kroz formiranje lista stanova za mlade. Posebno je istaknut primjer dobre prakse, tj, potpisani Tripartitni sporazum u sklopu kojeg će Savjet mladih napraviti istraživanje o potrebama mladih Riječana po pitanju stambenog zbrinjavanja do kraja 2022. godine.

Odjel za mlade u novoj zgradi Gradske knjižnice Rijeka

Predloženo je i stavljanje na raspolaganje Domu mladih Rijeka aktivnostima za mlade, osmišljavanje i otvaranje Odjela za mlade u novoj zgradi Gradske knjižnice Rijeka, koja je trenutno u izgradnji u sklopu kompleksa Benčić, sporazumi s Filozofskim i Ekonomskim fakultetom u Rijeci o provedbi višemjesečnih mentorskih programa s mladima, kao i povećanje participacija mladih u donošenju odluka na način da ih se uključi u rad povjerenstva za dodjelu stipendija Grada Rijeke.

Priprema Programa počela je krajem 2021. godine kao nastavak uspješno provedenog Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. – 2022. Osim relevantnih EU, nacionalnih, regionalnih i lokalnih dokumenta, temelj za izradu nacrta Programa bilo je istraživanje Mreža mladih Hrvatske o potrebama mladih, koje je uključivalo i ispitanike s riječkog područja, kao i izvješće o provedbi Akcijskih planova Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018. do 2022. gradskog Programa za mlade 2018. – 2022.

Prezentacija Nacrta Programa za mlade Grada Rijeke gradskim vijećnicima

Prezentacija Nacrta Programa za mlade Grada Rijeke gradskim vijećnicima

U proces izrade bio je uključen veliki broj relevantnih dionika, od djelatnika Grada i predstavnika Primorsko-goranske županije, različitih javnih institucija, civilnog i privatnog sektora, zainteresiranih građana, roditelja i, naravno, samih mladih kao ključnih dionika. Održano je dvadesetak sastanaka s članovima radnih skupina te tri kruga strukturiranog dijaloga s mladima što je rezultiralo ovim opsežnim programom. Na predstavljanju su bile prisutne i članice tima za pripremu i provedbu Programa za mlade i sukreatorice Programa za mlade.

Mladi prepoznati kao grupa od koje kreće inovacija

U izradu Nacrta Programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023.-2030. aktivno je uključena i udruga Delta, vodeća riječka udruga za mlade, a na predstavljanju vijećnicima govorile su predstavnice Udruge Sara Sušanj i Maša Cek.

„Mladi su često u povijesti bila podređena grupa u društvu, kojoj se obraćalo s visoka i tek su sredinom 20. stoljeća mladi prepoznati kao grupa od koje kreće inovacija, kreacija i stvaranje nove vrijednosti. Zato je vrlo važno da grad Rijeka prepoznaje važnost donošenja Programa za mlade, preuzimaju odgovornost i stupaju u partnerske odnose s drugim akterima i dionicima iz društva za poboljšanje kvalitete života mladih, a samim time i čitave lokalne zajednice. Jer bez političke volje, suradnje svih dionika i participacije mladih u samom donošenju odluka, kao i njihove provedbe nema kvalitetnog Programa za mlade“, kazala je izvršna direktorica Udruge Delta Maša Cek.

Prijedlozi i komentari vijećnika će nakon razmatranja postati sastavni dio završnog Nacrta programa, koji će se uputiti na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te ponovno pozvati sve zainteresirane mlade da i putem E-konzultacija na nešto manje formalan način iskažu svoje mišljenje i prijedloge. Nakon implementacije prihvaćenih komentara i prijedloga koji su pristigli kroz javnu raspravu i savjetovanja Nacrt programa upućuje se na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Rijeke.