rijeka, kultura

Ove
godine na natječaj za javne potrebe u kulturi pristiglo je ukupno 326
prijedloga programa, a za sufinanciranje su predloženi najbolje
ocijenjeni programi.

Program
javnih potreba u kulturi za 2016. godinu usvojen je na 22. sjednici
Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 22. prosinca 2015. godine.

 U djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih
dobara pristiglo je 21 prijedlog programa od ukupno 17 predlagatelja, u
nakladničkoj, knjižnoj i knjižničnoj djelatnosti pristiglo je 54
prijedloga programa od 29 predlagatelja, u muzejsko-galerijskoj
djelatnosti i likovnoj umjetnosti pristiglo je 66 prijedloga programa od
ukupno 34 predlagatelja, u djelatnosti dramske umjetnosti, plesa i
pokreta pristiglo je 33 prijedloga programa od ukupno 17 predlagatelja. U
djelatnosti novi mediji pristiglo je 14 prijedloga programa od 11
predlagatelja, u djelokrugu filmske djelatnosti pristiglo je ukupno 21
prijedlog programa od 18 predlagatelja, u glazbenoj djelatnosti
pristigla su 98 prijedloga programa od ukupno 33 predlagatelja, dok je
za kulturne aktivnosti manjinskih udruga, mjesnih odbora i udruga u
mjesnim odborima te društvima prijateljstva pristiglo 19 prijedloga
programa od ukupno 15 predlagatelja.

Napomena:

U
nastavku se nalaze zapisnici kulturnih vijeća, koji nisu konačan
dokument javnih potreba u kulturi za 2016. godinu. Zadaća kulturnih
vijeća je ocijeniti ponuđene programe te izraditi izvješće o odabiru
ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Rijeke u kulturi u
narednoj godini. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada
Rijeke za predmetnu godinu utvrđuje gradonačelnik te ga prosljeđuje
Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. Konačan
prijedlog javnih potreba usvojen je na Gradskom vijeću Grada Rijeke.

 

Program
javnih potreba u kulturi za 2016.godinu.pdf

Zapisnik
kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.pdf

Zapisnik
kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku i ostale likovne djelatnosti.pdf

Zapisnik
kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost.pdf

Zapisnik
kulturnog vijeća za djelatnost novi mediji.pdf

Zapisnik
kulturnog vijeća za dramsku umjetnost.pdf

Zapisnik
kulturnog vijeća za nakladničku djelatnost.pdf

Zapisnik
kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost.pdf