APOS Grada Rijeke

Rok
važenja je produžen budući da Lista prvenstva i Dopunska lista prestaju
važiti 3. srpnja 2015. godine, a velik broj kupaca s Liste prvenstva
nije realizirao kupnju stana, dok kupci s Dopunske liste do sada nisu
bili u mogućnosti realizirati kupnju.

Važeća lista prvenstva
utvrđena je dana 3. srpnja 2013. godine. Na Listu prvenstva bilo je
uvršteno 432 potencijalnih kupaca od kojih je njih 96 realiziralo kupnju
stana, a 31 je brisan s Liste, te ja na Listi ostalo 305 potencijalnih
kupaca. Osobama uvrštenim na navedenu Listu nuđeni su stanovi koji su
izgrađeni na lokacijama POS Hostov breg i POS Donja Drenova.
 
S
obzirom na to da je tek svaki peti potencijalni kupac realizirao kupnju
stana putem Liste, a u pripremi je bio slijedeći projekt (POS
Martinkovac) pokazala se potreba za formiranjem Dopunske liste prvenstva
za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje (u daljnjem
tekstu: Dopunska lista).

Stoga je proveden postupak radi utvrđivanja
Dopunske liste te je 18. ožujka 2015. godine objavljena konačna Dopunska
lista na koju je uvršteno 409 podnositelja zahtjeva za kupnju stana.